بررسی لیست بهترین کیف و کوله پشتی ها

به اشتراک بگذارید

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/472f9fbcfe7b358b695dab0fae2fc7380d622d10_1595368149.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کوله پشتی کوهنوردی 60 لیتری فیرو پلاس کد 831

کوله پشتی کوهنوردی 60 لیتری فیرو پلاس کد 831
کوله پشتی کوهنوردی 60 لیتری فیرو پلاس کد 831
۴۱۵,۰۰۰
٪۵۲
۱۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f1d9d69384dd01fe648ee9c0ae3ff967d13794fb_1598178741.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کوله پشتی کوه نوردی 45 لیتری فوروارد مدل FCLT304-45

کوله پشتی کوه نوردی 45 لیتری فوروارد مدل FCLT304-45
کوله پشتی کوه نوردی 45 لیتری فوروارد مدل FCLT304-45
۶۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121890395.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کوله پشتی فیرو پلاس کد 453

کوله پشتی فیرو پلاس کد 453
کوله پشتی فیرو پلاس کد 453
۱۸۹,۰۰۰
٪۵۳
۸۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111441101.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کوله پشتی کوهنوردی 60 لیتری فیرو کد 820

کوله پشتی کوهنوردی 60 لیتری فیرو کد 820
کوله پشتی کوهنوردی 60 لیتری فیرو کد 820
۳۴۹,۰۰۰
٪۵۴
۱۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9f30cf5dcf6311c0985f751688f8572d7c01573a_1606737634.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کوله پشتی 70 لیتری فوروارد مدل FCLT8030

کوله پشتی 70 لیتری فوروارد مدل FCLT8030
کوله پشتی 70 لیتری فوروارد مدل FCLT8030
۷۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5ab097590a900fed9b03772c628d0629e4b9d4f5_1609930321.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کوله پشتی کوهنوردی 85 لیتری فوروارد مدل FCLT408

کوله پشتی کوهنوردی 85 لیتری فوروارد مدل FCLT408
کوله پشتی کوهنوردی 85 لیتری فوروارد مدل FCLT408
۸۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1971cbbbe7cd06242400eb0d79166fd809bcf8b0_1597655816.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کوله پشتی 45 لیتری فیرو پلاس کد 507

کوله پشتی 45 لیتری فیرو پلاس کد 507
کوله پشتی 45 لیتری فیرو پلاس کد 507
۳۹۰,۰۰۰
٪۵۹
۱۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1a08991943bc8f0c0e6020b125657567818ff174_1599235140.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کوله پشتی کوهنوردی 45 لیتری دیوتر مدل FUTURA PRO کد 0077

کوله پشتی کوهنوردی 45 لیتری دیوتر مدل FUTURA PRO کد 0077
کوله پشتی کوهنوردی 45 لیتری دیوتر مدل FUTURA PRO کد 0077
۵۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e1910728b2f179690d9e4015ec22181d3d9d479e_1605706389.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کوله پشتی کوهنوردی 52 لیتری فوروارد مدل FCLT8032

کوله پشتی کوهنوردی 52 لیتری فوروارد مدل FCLT8032
کوله پشتی کوهنوردی 52 لیتری فوروارد مدل FCLT8032
۵۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121889012.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کوله پشتی فیرو پلاس کد 698

کوله پشتی فیرو پلاس کد 698
کوله پشتی فیرو پلاس کد 698
۱۸۹,۰۰۰
٪۵۳
۸۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dd3ca0ef5149f9085bff3d339e2fc62728966dbb_1603526821.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کوله پشتی فیرو پلاس کد 758

کوله پشتی فیرو پلاس کد 758
کوله پشتی فیرو پلاس کد 758
۱۸۹,۰۰۰
٪۵۳
۸۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7552b6be01162c8dbb7dbfde70c6f26ffbd3a3f5_1596631217.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کوله پشتی کوهنوردی 40 لیتری فیرو پلاس کد 626

کوله پشتی کوهنوردی 40 لیتری فیرو پلاس کد 626
کوله پشتی کوهنوردی 40 لیتری فیرو پلاس کد 626
۳۹۹,۰۰۰
٪۶۳
۱۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/83f5715e5bb1ce417ec75634ac8529766db8e2ab_1607346006.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کوله پشتی کوهنوردی 75 لیتری فوروارد مدل FCLT407

کوله پشتی کوهنوردی 75 لیتری فوروارد مدل FCLT407
کوله پشتی کوهنوردی 75 لیتری فوروارد مدل FCLT407
۶۸۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/20f4daeb725020a91514c9dffca85c3d5e8ac71d_1604318911.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف رودوشی فیرو پلاس مدل 378

کیف رودوشی فیرو پلاس مدل 378
کیف رودوشی فیرو پلاس مدل 378
۱۵۹,۰۰۰
٪۵۷
۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/122035030.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کوله پشتی کوهنوردی 50 لیتری فیرو پلاس کد 6042

کوله پشتی کوهنوردی 50 لیتری فیرو پلاس کد 6042
کوله پشتی کوهنوردی 50 لیتری فیرو پلاس کد 6042
۳۵۹,۰۰۰
٪۴۷
۱۸۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4020635.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کوله پشتی شیائومی مدل Urban Leisure

کوله پشتی شیائومی مدل Urban Leisure
کوله پشتی شیائومی مدل Urban Leisure
۲۱۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7ba24e9c9d9c5a75af5c66db3a12c7be2a6ee36d_1609704540.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کوله پشتی کوهنوردی 55 لیتری گوگانا مدل gog4029

کوله پشتی کوهنوردی 55 لیتری گوگانا مدل gog4029
کوله پشتی کوهنوردی 55 لیتری گوگانا مدل gog4029
۵۷۰,۰۰۰
٪۱۱
۵۰۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5243d3199601393d570816e8a8986a51db2f9cd8_1601541963.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف کمری فوروارد مدل FCLT0102

کیف کمری فوروارد مدل FCLT0102
کیف کمری فوروارد مدل FCLT0102
۱۹۹,۰۰۰
٪۶۷
۶۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f74ebef0e096f4ca990eea8dbb118cef68187b03_1601200992.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کوله پشتی کوه نوردی 48 لیتری فوروارد مدل FCLT8013

کوله پشتی کوه نوردی 48 لیتری فوروارد مدل FCLT8013
کوله پشتی کوه نوردی 48 لیتری فوروارد مدل FCLT8013
۴۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0a360f84b2677710d39604dee7389076c60f82a2_1612003616.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف رودوشی گوگانا مدل gog5023

کیف رودوشی گوگانا مدل gog5023
کیف رودوشی گوگانا مدل gog5023
۱۹۰,۰۰۰
٪۲۵
۱۴۲,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6d0bd009cde59c7d3b3705e045506cfbefc4b2ae_1607776707.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کوله پشتی فوروارد مدل FCLT0044

کوله پشتی فوروارد مدل FCLT0044
کوله پشتی فوروارد مدل FCLT0044
۶۱۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8cad68e74d7e549123fdb164c66d8820ef3fadb6_1598441455.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کوله پشتی کوهنوردی 40 لیتری فیرو پلاس کد 604

کوله پشتی کوهنوردی 40 لیتری فیرو پلاس کد 604
کوله پشتی کوهنوردی 40 لیتری فیرو پلاس کد 604
۳۹۹,۰۰۰
٪۶۰
۱۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3475276.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کوله پشتی گرانیت مدل GYM

کوله پشتی گرانیت مدل GYM
کوله پشتی گرانیت مدل GYM
۲۲,۴۷۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119565272.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کوله پشتی فوروارد مدل FCLT316

کوله پشتی فوروارد مدل FCLT316
کوله پشتی فوروارد مدل FCLT316
۲۳۹,۰۰۰
٪۵۰
۱۱۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5a0ae7ca1c5367167c6a81ea1e027b24f5697134_1611066232.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کوله پشتی 65 لیتری فوروارد مدل FCLT402

کوله پشتی 65 لیتری فوروارد مدل FCLT402
کوله پشتی 65 لیتری فوروارد مدل FCLT402
۸۱۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8cf56dfacc29c7c26a77ae73a70dabbb93e9dd7b_1598442617.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف کمری فیرو پلاس کد 828

کیف کمری فیرو پلاس کد 828
کیف کمری فیرو پلاس کد 828
۹۹,۰۰۰
٪۷۰
۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113242699.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کوله پشتی کوهنوردی 65 لیتری مدل C198

کوله پشتی کوهنوردی 65 لیتری مدل C198
کوله پشتی کوهنوردی 65 لیتری مدل C198
۱۴۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/820943a6a2834701db8c981f59529f66ab775f36_1612649042.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف رودوشی گوگانا مدل gog5024

کیف رودوشی گوگانا مدل gog5024
کیف رودوشی گوگانا مدل gog5024
۲۶۹,۰۰۰
٪۷۴
۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7611e8aefaad8bf7d67a9a9c97d1bb2314be09ed_1596545153.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کوله پشتی فوروارد مدل FCLT8014

کوله پشتی فوروارد مدل FCLT8014
کوله پشتی فوروارد مدل FCLT8014
۳۹۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111941690.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کوله پشتی کوهنوردی 65 لیتری فیرو کد 753

کوله پشتی کوهنوردی 65 لیتری فیرو کد 753
کوله پشتی کوهنوردی 65 لیتری فیرو کد 753
۳۹۹,۰۰۰
٪۶۰
۱۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121070462.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کوله پشتی فوروارد مدل FCLT320

کوله پشتی فوروارد مدل FCLT320
کوله پشتی فوروارد مدل FCLT320
۲۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/552aa742e9b4a75139ccc864f8ce33f4c73bbf20_1606742780.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کوله پشتی سفری گوگانا مدل gog4025

کوله پشتی سفری گوگانا مدل gog4025
کوله پشتی سفری گوگانا مدل gog4025
۳۹۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5db6a42116928ab8a63c007b9ee298cce5c50caa_1603262063.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کوله پشتی گوگانا مدل gog4016

کوله پشتی گوگانا مدل gog4016
کوله پشتی گوگانا مدل gog4016
۳۲۲,۰۰۰
٪۱۱
۲۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/26f0948efda1b3f9c65bf53e721ee1399509edc4_1594099860.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کوله پشتی ورزشی فیرو پلاس کد 886

کوله پشتی ورزشی فیرو پلاس کد 886
کوله پشتی ورزشی فیرو پلاس کد 886
۱۹۹,۰۰۰
٪۳۵
۱۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ed66f61a2ab9af64460d16d7903bc56fee588be0_1594426317.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کوله پشتی فیرو پلاس کد 852

کوله پشتی فیرو پلاس کد 852
کوله پشتی فیرو پلاس کد 852
۲۷۵,۰۰۰
٪۵۸
۱۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6d1306caa4b3a4d377e9d98058cf63488fce0314_1605598559.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کوله پشتی سفری گوگانا مدل gog4021

کوله پشتی سفری گوگانا مدل gog4021
کوله پشتی سفری گوگانا مدل gog4021
۴۳۲,۰۰۰
٪۳۱
۲۹۹,۰۰۰ تومان