بررسی لیست بهترین تشک و پتوی برقی

به اشتراک بگذارید

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3370759.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک مواج سلولی زنیت مد مدل a.t128

تشک مواج سلولی زنیت مد مدل a.t128
تشک مواج سلولی زنیت مد مدل a.t128

٪

۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110259279.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک مواج ضد زخم بستر ایزی مدیک مدل TKS02

تشک مواج ضد زخم بستر ایزی مدیک مدل TKS02
تشک مواج ضد زخم بستر ایزی مدیک مدل TKS02

٪

۵۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e8680518317411e3eea8cff7401553d3ad66a01a_1596970862.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشکچه برقی چرمینه رویال مدل 60

تشکچه برقی چرمینه رویال مدل 60
تشکچه برقی چرمینه رویال مدل 60

٪

۲۱۸,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2498337.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک مواج ضد زخم بستر تخم مرغی مکسی مدل NK-220

تشک مواج ضد زخم بستر تخم مرغی مکسی مدل NK-220
تشک مواج ضد زخم بستر تخم مرغی مکسی مدل NK-220

۹٪

۵۷۰,۰۰۰

۵۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120977860.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک مواج ضد زخم بستر کد 255

تشک مواج ضد زخم بستر کد 255
تشک مواج ضد زخم بستر کد 255

٪

۳۹۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121493046.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشکچه برقی چرمینه رویال مدل 50

تشکچه برقی چرمینه رویال مدل 50
تشکچه برقی چرمینه رویال مدل 50

٪

۱۸۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/54fa890ee0427277dae5cae2ae54851724a66746_1602158397.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک برقی سوناجم کد 80

تشک برقی سوناجم کد 80
تشک برقی سوناجم کد 80

۱۰٪

۱,۰۰۰,۰۰۰

۸۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121788717.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشکچه برقی چرمینه مدل ROYAL

تشکچه برقی چرمینه مدل ROYAL
تشکچه برقی چرمینه مدل ROYAL

٪

۲۲۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2025740.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک برقی یاشام مدل EB-11

تشک برقی یاشام مدل EB-11
تشک برقی یاشام مدل EB-11

٪

۶۸۸,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/67b9d8a653e165be82edbfe0e6a6cd9a712da5f1_1605859080.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک برقی مدل GT4

تشک برقی مدل GT4
تشک برقی مدل GT4

۱۰٪

۱۷۰,۰۰۰

۱۵۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121492534.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشکچه برقی چرمینه رویال مدل 40

تشکچه برقی چرمینه رویال مدل 40
تشکچه برقی چرمینه رویال مدل 40

٪

۱۹۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119569162.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی حرارتی مدل GT1

صندلی حرارتی مدل GT1
صندلی حرارتی مدل GT1

۳۱٪

۳۳۳,۰۰۰

۲۲۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7faa5eaa2e420f96671e73e426426c398a914120_1600061101.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک برقی اس تی مدل 6080

تشک برقی اس تی مدل 6080
تشک برقی اس تی مدل 6080

٪

۳۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7faa5eaa2e420f96671e73e426426c398a914120_1600061004.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک برقی اس تی مدل 4060

تشک برقی اس تی مدل 4060
تشک برقی اس تی مدل 4060

٪

۳۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114735436.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک برقی مدل 01

تشک برقی مدل 01
تشک برقی مدل 01

٪

۲۷۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/610f842c5f18d72c7c219564075aad01cb899306_1602161550.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک برقی سوناجم کد 30

تشک برقی سوناجم کد 30
تشک برقی سوناجم کد 30

٪

۳۱۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1fe426bdbfdda8ae14cfb4ed3dc7fa41bce8c129_1609923173.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشکچه برقی مدل 12v

تشکچه برقی مدل 12v
تشکچه برقی مدل 12v

٪

۱۵۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/052d8544f59417e5e0f600a5adee19ecfc1cf2b9_1598365313.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتو برقی بویرالی کد 85333

پتو برقی بویرالی کد 85333
پتو برقی بویرالی کد 85333

۲۰٪

۸۱۰,۰۰۰

۶۴۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e103b2c47330f869ed5d031360fe41a3243b65ad_1607851151.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشکچه برقی کانسپت مدل DV7360

تشکچه برقی کانسپت مدل DV7360
تشکچه برقی کانسپت مدل DV7360

٪

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0d1746970c698e84c557f8f796c242d440fca6f8_1604560299.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک مواج ضد زخم بستر زنیتمد مدل NT801

تشک مواج ضد زخم بستر زنیتمد مدل NT801
تشک مواج ضد زخم بستر زنیتمد مدل NT801

٪

۵۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/50c5bd416badcffffa27ce63d55df45f23acce80_1609925626.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک مواج ضد زخم بستر شرلی مدل SH2012

تشک مواج ضد زخم بستر شرلی مدل SH2012
تشک مواج ضد زخم بستر شرلی مدل SH2012

٪

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3c85ae12a946273d6cc51da20d99d2ed2b9a1a9c_1598362415.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک مواج ضد زخم بستر کی ام سی مدل MH1

تشک مواج ضد زخم بستر کی ام سی مدل MH1
تشک مواج ضد زخم بستر کی ام سی مدل MH1

٪

۵۳۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/efd3d3493037f5c3472cdc05978ef5060af9531b_1601288974.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک برقی سوناجم مدل المنتیران کد 30

تشک برقی سوناجم مدل المنتیران کد 30
تشک برقی سوناجم مدل المنتیران کد 30

٪

۵۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/db20497ecc8b926df50a820b31b93e6191640a69_1609337820.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک مواج ضد زخم بستر وکتو مدل V305

تشک مواج ضد زخم بستر وکتو مدل V305
تشک مواج ضد زخم بستر وکتو مدل V305

٪

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1211743.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک مواج ضد زخم بستر زیکلاس مد مدل QDC800

تشک مواج ضد زخم بستر زیکلاس مد مدل QDC800
تشک مواج ضد زخم بستر زیکلاس مد مدل QDC800

٪

۳,۸۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111245005.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک مواج ضد زخم بستر زیکلاس مد مدل QDC303

تشک مواج ضد زخم بستر زیکلاس مد مدل QDC303
تشک مواج ضد زخم بستر زیکلاس مد مدل QDC303

٪

۱,۲۲۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116942782.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پتوی برقی زیکلاس مد مدل Zyk-1201 - تک نفره

پتوی برقی زیکلاس مد مدل Zyk-1201 - تک نفره
پتوی برقی زیکلاس مد مدل Zyk-1201 - تک نفره

٪

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان