بررسی لیست بهترین ماساژور ها

به اشتراک بگذارید

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/26f84230966c80bab5ba28a121420dcd0da166c0_1604929475.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور چشم اوبس مدل H002A

ماساژور چشم اوبس مدل H002A
ماساژور چشم اوبس مدل H002A

۹٪

۲,۶۵۰,۰۰۰

۲,۳۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1342172.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور پا بست رست مدل RK-858A

ماساژور پا بست رست مدل RK-858A
ماساژور پا بست رست مدل RK-858A

٪

۲۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119763875.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دستی مدل گوی یخی بسته 2 عددی

ماساژور دستی مدل گوی یخی بسته 2 عددی
ماساژور دستی مدل گوی یخی بسته 2 عددی

٪

۲۰۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3ace2aa4e25a6d2f87b6376aa07228e817dc26e7.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سنگ نمک ماساژ کد M03 بسته 4 عددی

سنگ نمک ماساژ کد M03 بسته 4 عددی
سنگ نمک ماساژ کد M03 بسته 4 عددی

٪

۷۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2c37d24eafe49ac820cb8b3a2f1cf87bce078ae1_1598263270.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دستی صورت و گردن باستنیک مدل BM100

ماساژور دستی صورت و گردن باستنیک مدل BM100
ماساژور دستی صورت و گردن باستنیک مدل BM100

۵٪

۶۰,۰۰۰

۵۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1635135.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

روکش صندلی ماساژور بست رست مدل SF-642

روکش صندلی ماساژور بست رست مدل SF-642
روکش صندلی ماساژور بست رست مدل SF-642

٪

۷,۹۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2735824.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور کتف و گردن بست رست مدل MX-02AC

ماساژور کتف و گردن بست رست مدل MX-02AC
ماساژور کتف و گردن بست رست مدل MX-02AC

٪

۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119164166.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دستی مدل XC-207

ماساژور دستی مدل XC-207
ماساژور دستی مدل XC-207

٪

۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121702049.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دستی مدل ZL-201

ماساژور دستی مدل ZL-201
ماساژور دستی مدل ZL-201

٪

۱۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4390545.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور سر میوتو ایتالیا مدل Evelina

ماساژور سر میوتو ایتالیا مدل Evelina
ماساژور سر میوتو ایتالیا مدل Evelina

٪

۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d1af3d4e76f0395bd937dd80b5c5e97e0f0cd0b2_1601721588.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور سر کد g834

ماساژور سر کد g834
ماساژور سر کد g834

٪

۱۴,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111229972.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صابون نمک ماساژ مدل H03

صابون نمک ماساژ مدل H03
صابون نمک ماساژ مدل H03

٪

۱۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3530919.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور صورت کیوت اسکین مدل Thermal Ion

ماساژور صورت کیوت اسکین مدل Thermal Ion
ماساژور صورت کیوت اسکین مدل Thermal Ion

٪

۷۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113607348.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دستی کد 52

ماساژور دستی کد 52
ماساژور دستی کد 52

٪

۲۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2144163.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور کف پا امسیگ مدل FW220

ماساژور کف پا امسیگ مدل FW220
ماساژور کف پا امسیگ مدل FW220

٪

۱,۹۹۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113691330.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دستی مدل S06

ماساژور دستی مدل S06
ماساژور دستی مدل S06

٪

۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4a4ad90963140b8a3d3d6c68b290d6924cd5af92_1603269736.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بازوی رفع خارش بدن مدل T-40

بازوی رفع خارش بدن مدل T-40
بازوی رفع خارش بدن مدل T-40

٪

۸,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fca4f2e56fac511945a36d11f1e84f4e237f50b8_1597229569.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور سر کد PS-23

ماساژور سر کد PS-23
ماساژور سر کد PS-23

٪

۱۷,۱۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113395856.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور ساژور کد 1

ماساژور ساژور کد 1
ماساژور ساژور کد 1

٪

۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/50994e6581c1d16a2a197c6fda93256757500a6b_1607016223.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بازوی رفع خارش بدن مدل s32

بازوی رفع خارش بدن مدل s32
بازوی رفع خارش بدن مدل s32

٪

۹,۰۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1459571.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشک ماساژ خزدار مدل BYM620c

تشک ماساژ خزدار مدل BYM620c
تشک ماساژ خزدار مدل BYM620c

٪

۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112162589.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور های-تک مدل HI-SM120

ماساژور های-تک مدل HI-SM120
ماساژور های-تک مدل HI-SM120

۱۲٪

۲,۸۵۰,۰۰۰

۲,۴۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2761244.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور سر AEP مدل Head

ماساژور سر AEP مدل Head
ماساژور سر AEP مدل Head

٪

۲۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/83d6b49fccc46c1350ad32495215ed735c26e584_1605421480.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور سر کد MS928

ماساژور سر کد MS928
ماساژور سر کد MS928

٪

۱۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110030803.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بازوی رفع خارش بدن طرح آرم 2

بازوی رفع خارش بدن طرح آرم 2
بازوی رفع خارش بدن طرح آرم 2

٪

۳,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/597a8609c0419ea487b6b3c3206446ab9c775bd5_1600167327.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دستی و برس پاک کننده صورت میو استار مدل MB1

ماساژور دستی و برس پاک کننده صورت میو استار مدل MB1
ماساژور دستی و برس پاک کننده صورت میو استار مدل MB1

۱۰٪

۱۲۸,۰۰۰

۱۱۵,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2582939.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دی.آر.اس طرح 6 در 1 مدل درمارولر

ماساژور دی.آر.اس طرح 6 در 1 مدل درمارولر
ماساژور دی.آر.اس طرح 6 در 1 مدل درمارولر

٪

۲۵۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4558596.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دستی مدل XC-206

ماساژور دستی مدل XC-206
ماساژور دستی مدل XC-206

٪

۶۲,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3411258.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور سر AEP مدل head massage

ماساژور سر AEP مدل head massage
ماساژور سر AEP مدل head massage

٪

۲۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2820041.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور الیپس مدل Handy

ماساژور الیپس مدل Handy
ماساژور الیپس مدل Handy

٪

۸,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2619141.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دی.آر.اس مدل درمارولر سایز 1

ماساژور دی.آر.اس مدل درمارولر سایز 1
ماساژور دی.آر.اس مدل درمارولر سایز 1

٪

۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5258315.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بازوی رفع خارش بدن مدل تلسکوپی

بازوی رفع خارش بدن مدل تلسکوپی
بازوی رفع خارش بدن مدل تلسکوپی

٪

۲۴,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/449992.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور کف پا تن زیب مدل فوت 9093

ماساژور کف پا تن زیب مدل فوت 9093
ماساژور کف پا تن زیب مدل فوت 9093

۹٪

۷۶,۰۰۰

۶۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114036531.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دستی مدل TR22

ماساژور دستی مدل TR22
ماساژور دستی مدل TR22

٪

۸۳,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2450799.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور زد جی تی اس مدل درمارولر سایز 1

ماساژور زد جی تی اس مدل درمارولر سایز 1
ماساژور زد جی تی اس مدل درمارولر سایز 1

٪

۲۰۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1735779.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور بدن تن زیب مدل Pinch Rolling

ماساژور بدن تن زیب مدل Pinch Rolling
ماساژور بدن تن زیب مدل Pinch Rolling

۷٪

۱۶,۰۰۰

۱۴,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/934429.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور تن زیب مدل Gear

ماساژور تن زیب مدل Gear
ماساژور تن زیب مدل Gear

٪

۵۵,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7c564ef9643097b428cc2b5f18820b3784c40fff_1605102297.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دستی مدل donya1

ماساژور دستی مدل donya1
ماساژور دستی مدل donya1

۱۶٪

۱۲۹,۰۰۰

۱۰۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2594926.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دی. آر. اس طرح 5 در 1 مدل درمارولر

ماساژور دی. آر. اس طرح 5 در 1 مدل درمارولر
ماساژور دی. آر. اس طرح 5 در 1 مدل درمارولر

٪

۲۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3734758.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور میکرو نیدل رولر 75 میلی لیتر مدل ROHS0

ماساژور میکرو نیدل رولر 75 میلی لیتر مدل ROHS0
ماساژور میکرو نیدل رولر 75 میلی لیتر مدل ROHS0

٪

۱۲۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121233942.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بازوی رفع خارش بدن کد 0015

بازوی رفع خارش بدن کد 0015
بازوی رفع خارش بدن کد 0015

٪

۳,۸۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4382009.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

درمارولر دی.آر.اس مدل َAnti-aging

درمارولر دی.آر.اس مدل َAnti-aging
درمارولر دی.آر.اس مدل َAnti-aging

۷٪

۲۸۹,۰۰۰

۲۶۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/513188.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور تن زیب مدل Roller

ماساژور تن زیب مدل Roller
ماساژور تن زیب مدل Roller

۳٪

۶۰,۰۰۰

۵۸,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110267838.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور میمو مدل XY-3199

ماساژور میمو مدل XY-3199
ماساژور میمو مدل XY-3199

٪

۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2583401.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دی.آر.اس مدل درمارولر سایز 0.5

ماساژور دی.آر.اس مدل درمارولر سایز 0.5
ماساژور دی.آر.اس مدل درمارولر سایز 0.5

٪

۱۰۶,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7f75a944adcf0e570aa25bdd6ba591179f861d67_1603878994.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دستی مدل AL-206

ماساژور دستی مدل AL-206
ماساژور دستی مدل AL-206

٪

۶۸,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3db1bb80930305e05ef51c5ac50665521ccce7ea_1596909530.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بازوی رفع خارش بدن کد D21

بازوی رفع خارش بدن کد D21
بازوی رفع خارش بدن کد D21

٪

۳,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/831876.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور صورت و بدن تاچ بیوتی مدل TB1613A

ماساژور صورت و بدن تاچ بیوتی مدل TB1613A
ماساژور صورت و بدن تاچ بیوتی مدل TB1613A

۵٪

۴۱۹,۰۰۰

۳۹۸,۰۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114056139.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سنگ نمک ماساژ کد M02 بسته 5 عددی

سنگ نمک ماساژ کد M02 بسته 5 عددی
سنگ نمک ماساژ کد M02 بسته 5 عددی

٪

۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113403265.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بازوی رفع خارش مدل LI1

بازوی رفع خارش مدل LI1
بازوی رفع خارش مدل LI1

٪

۲۲,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/484562.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور بدن تن زیب مدل هشت پا

ماساژور بدن تن زیب مدل هشت پا
ماساژور بدن تن زیب مدل هشت پا

۸٪

۱۳,۰۶۰

۱۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d0667bbd75baa210302b87b34b7c4d671a60d04e_1602436938.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بازوی رفع خارش کد 158

بازوی رفع خارش کد 158
بازوی رفع خارش کد 158

٪

۴,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c45637738104708936a4050ca669df65952e14f9_1603404848.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بازوی رفع خارش بدن و پاشنه کش کد D42

بازوی رفع خارش بدن و پاشنه کش کد D42
بازوی رفع خارش بدن و پاشنه کش کد D42

٪

۱۰,۲۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113982049.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صابون نمک ماساژ کد D02

صابون نمک ماساژ کد D02
صابون نمک ماساژ کد D02

٪

۲۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/447373.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور بدن تن زیب مدل بادی

ماساژور بدن تن زیب مدل بادی
ماساژور بدن تن زیب مدل بادی

۱۱٪

۱۴,۱۰۰

۱۲,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1569320.png?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور بست رست مدل SF-303.1

ماساژور بست رست مدل SF-303.1
ماساژور بست رست مدل SF-303.1

٪

۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112099735.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور پا نیک مدل N1

ماساژور پا نیک مدل N1
ماساژور پا نیک مدل N1

۱۵٪

۱۱۰,۰۰۰

۹۳,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119665461.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بازوی رفع خارش و پاشنه کش مدل PR-01

بازوی رفع خارش و پاشنه کش مدل PR-01
بازوی رفع خارش و پاشنه کش مدل PR-01

٪

۱۰,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2810196.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور سر الیپس مدل Prong

ماساژور سر الیپس مدل Prong
ماساژور سر الیپس مدل Prong

٪

۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1161172.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور مدل Relax Spin

ماساژور مدل Relax Spin
ماساژور مدل Relax Spin

٪

۲۸۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4329109.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور تن زیب مدل Astral

ماساژور تن زیب مدل Astral
ماساژور تن زیب مدل Astral

۱۵٪

۱۶,۰۰۰

۱۳,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/130559.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور سانگ لین مدل SL-222

ماساژور سانگ لین مدل SL-222
ماساژور سانگ لین مدل SL-222

٪

۴۱۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4590766.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور مدل xc-206

ماساژور مدل xc-206
ماساژور مدل xc-206

٪

۷۸,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120518327.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور کف پا کد BU11

ماساژور کف پا کد BU11
ماساژور کف پا کد BU11

٪

۱۵۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119393982.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دستی مدل Ice Ball

ماساژور دستی مدل Ice Ball
ماساژور دستی مدل Ice Ball

٪

۲۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2957863.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مینی ماساژور مدل 3199

مینی ماساژور مدل 3199
مینی ماساژور مدل 3199

٪

۴۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/08051a292e0445417ab54f16b20ad0b7fe4a8a1a_1594187657.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دستی مینی مدل TAMAX

ماساژور دستی مینی مدل TAMAX
ماساژور دستی مینی مدل TAMAX

٪

۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e54145fdabdcc6ed9d0d1f1e4d178e80f522ca49_1596973108.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور کتف و گردن مدل MN

ماساژور کتف و گردن مدل MN
ماساژور کتف و گردن مدل MN

٪

۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/861613.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور گردن کامفورت مدل N6180

ماساژور گردن کامفورت مدل N6180
ماساژور گردن کامفورت مدل N6180

٪

۱,۳۸۷,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4154003.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور برقی مدل LeeMax

ماساژور برقی مدل LeeMax
ماساژور برقی مدل LeeMax

٪

۲۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ea381c5c60c15e01f278f31aabf518086403f581_1600071937.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور بدن ترایو مدل j717_w

ماساژور بدن ترایو مدل j717_w
ماساژور بدن ترایو مدل j717_w

٪

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ade8fbdc94b8f53c1dd7c7cb44da0f39f4d81594_1605519255.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور برقی امسیگ مدل MG110-XPlus

ماساژور برقی امسیگ مدل MG110-XPlus
ماساژور برقی امسیگ مدل MG110-XPlus

٪

۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6cd0b6fb6c80c0145cb4bab9fc8b637b3fd3d91e_1596023790.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور گردن و کتف مدل کینگ ریلکس

ماساژور گردن و کتف مدل کینگ ریلکس
ماساژور گردن و کتف مدل کینگ ریلکس

٪

۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2132652.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور پا رفلکسولوژی مدل d.f.437

ماساژور پا رفلکسولوژی مدل d.f.437
ماساژور پا رفلکسولوژی مدل d.f.437

٪

۴۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120517999.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دستی مدل روبر کد MA12

ماساژور دستی مدل روبر کد MA12
ماساژور دستی مدل روبر کد MA12

٪

۷۶,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113981914.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صابون نمک ماساژ مدل s01

صابون نمک ماساژ مدل s01
صابون نمک ماساژ مدل s01

٪

۲۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111218828.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور سر زاین مدل P5

ماساژور سر زاین مدل P5
ماساژور سر زاین مدل P5

٪

۱۸,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121420147.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بازوی رفع خارش بدن کد gh138

بازوی رفع خارش بدن کد gh138
بازوی رفع خارش بدن کد gh138

۱۶٪

۷,۴۰۰

۶,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114849606.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دستی مدل zl-206

ماساژور دستی مدل zl-206
ماساژور دستی مدل zl-206

٪

۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/eeb6fb2bab9ab91e25d12396fa71904da77a345a_1597742311.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دستی مدل 22-d مجموعه 2 عددی

ماساژور دستی مدل 22-d مجموعه 2 عددی
ماساژور دستی مدل 22-d مجموعه 2 عددی

٪

۱۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d006efbf3df9016609f92b84d08d6a1a611ea05b_1594187482.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور کتف و گردن بست رست مدل MX-02NB

ماساژور کتف و گردن بست رست مدل MX-02NB
ماساژور کتف و گردن بست رست مدل MX-02NB

٪

۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4329075.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور پا بیورر مدل FB30

ماساژور پا بیورر مدل FB30
ماساژور پا بیورر مدل FB30

٪

۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/287719.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور تن زیب مدل هند

ماساژور تن زیب مدل هند
ماساژور تن زیب مدل هند

۳٪

۱۶,۰۰۰

۱۵,۵۲۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112853945.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سنگ نمک ماساژ کد 01

سنگ نمک ماساژ کد 01
سنگ نمک ماساژ کد 01

٪

۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2074428.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور گردن کرویکال مدل SHAWLS

ماساژور گردن کرویکال مدل SHAWLS
ماساژور گردن کرویکال مدل SHAWLS

٪

۴۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d5b1b9bf5f7e205979ece416cae3e3a4bf8db51f_1596113527.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سنگ نمک ماساژ مدل هیمالیا بسته ۳ عددی

سنگ نمک ماساژ مدل هیمالیا بسته ۳ عددی
سنگ نمک ماساژ مدل هیمالیا بسته ۳ عددی

۱۳٪

۶۵,۰۰۰

۵۶,۵۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119103551.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بازوی رفع خارش کد Ir-874

بازوی رفع خارش کد Ir-874
بازوی رفع خارش کد Ir-874

٪

۹,۴۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1953075.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور بدن امسیگ مدل MG110-Plus

ماساژور بدن امسیگ مدل MG110-Plus
ماساژور بدن امسیگ مدل MG110-Plus

٪

۲,۲۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2162682.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور گرمادار بامادون قرمزمدلDouble Heads Heating

ماساژور گرمادار بامادون قرمزمدلDouble Heads Heating
ماساژور گرمادار بامادون قرمزمدلDouble Heads Heating

٪

۱,۱۴۸,۳۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1562494.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گرمکن پا زیکلاس مد Z1

گرمکن پا زیکلاس مد Z1
گرمکن پا زیکلاس مد Z1

٪

۸۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121004886.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور شکم و بدنسازی مدل Mobile-Gym

ماساژور شکم و بدنسازی مدل Mobile-Gym
ماساژور شکم و بدنسازی مدل Mobile-Gym

٪

۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117234877.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور برقی سایکل تیری مدل MG 05

ماساژور برقی سایکل تیری مدل MG 05
ماساژور برقی سایکل تیری مدل MG 05

۵٪

۵,۴۹۰,۰۰۰

۵,۲۱۵,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2383585.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور بدن امسیگ مدل MG40-PLUS

ماساژور بدن امسیگ مدل MG40-PLUS
ماساژور بدن امسیگ مدل MG40-PLUS

٪

۸۰۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111251084.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور مدل SP

ماساژور مدل SP
ماساژور مدل SP

٪

۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2484958.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور هیلر مدل MG 15

ماساژور هیلر مدل MG 15
ماساژور هیلر مدل MG 15

۱۰٪

۸۰,۰۰۰

۷۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d613d85647366f646e7ffc6f8585373739c26e39_1601919395.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دلفین مدل KL85800

ماساژور دلفین مدل KL85800
ماساژور دلفین مدل KL85800

٪

۴۲۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120113071.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور کتف و گردن جاسمین مدل TMH-29

ماساژور کتف و گردن جاسمین مدل TMH-29
ماساژور کتف و گردن جاسمین مدل TMH-29

٪

۹۵۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/912d59b4a6b6e558c24147a99e29d22109229988_1596388890.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور برقی ریلکس اند تون مدل TH-66

ماساژور برقی ریلکس اند تون مدل TH-66
ماساژور برقی ریلکس اند تون مدل TH-66

٪

۲۹۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3115687.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور بدن سینیر مدل AE-828

ماساژور بدن سینیر مدل AE-828
ماساژور بدن سینیر مدل AE-828

٪

۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1180300.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور پا مدل 878A

ماساژور پا مدل 878A
ماساژور پا مدل 878A

٪

۴,۴۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1905009.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور گردن مدل JB012

ماساژور گردن مدل JB012
ماساژور گردن مدل JB012

٪

۹۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1a2280b0c5ec5c85782701df67cec75b6ba6b6dc_1605935324.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور گردن اوبس مدل KL-5830

ماساژور گردن اوبس مدل KL-5830
ماساژور گردن اوبس مدل KL-5830

۱۰٪

۸۵۰,۰۰۰

۷۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/674694.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صندلی ماساژور هیان لن مدل HL889

صندلی ماساژور هیان لن مدل HL889
صندلی ماساژور هیان لن مدل HL889

۳٪

۵۵۰,۰۰۰

۵۳۳,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121718001.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور برقی آی رست مدل SL-C501

ماساژور برقی آی رست مدل SL-C501
ماساژور برقی آی رست مدل SL-C501

٪

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/839590.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور پا دنومد مدل Full Inteligent

ماساژور پا دنومد مدل Full Inteligent
ماساژور پا دنومد مدل Full Inteligent

۸٪

۶,۳۵۰,۰۰۰

۵,۸۴۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b226bce069ff458bb42508ec02bef3ed27cd1ec8_1596701072.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور برقی مدل MTT

ماساژور برقی مدل MTT
ماساژور برقی مدل MTT

٪

۴۳۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120864824.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماساژور دستی کد cr/gh01

ماساژور دستی کد cr/gh01
ماساژور دستی کد cr/gh01

٪

۹۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112853570.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سنگ نمک ماساژ کد 02

سنگ نمک ماساژ کد 02
سنگ نمک ماساژ کد 02

٪

۱۶,۰۰۰ تومان