بررسی لیست بهترین ابزار های مراقبت پا

به اشتراک بگذارید

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f39542a7035d895ad1bd657d0577304edb90bf42_1601448588.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پد افزایش قد مدل KA26

پد افزایش قد مدل KA26
پد افزایش قد مدل KA26
۹۶,۰۰۰
٪۲۶
۷۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/889215.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفی افزایش قد فوت کر مدل Kaisai

کفی افزایش قد فوت کر مدل Kaisai
کفی افزایش قد فوت کر مدل Kaisai
۲۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dbffe2b761f27f1b02e00787c2befce375ef4188_1594286561.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پد خار پاشنه و ترک پاشنه مدل F1

پد خار پاشنه و ترک پاشنه مدل F1
پد خار پاشنه و ترک پاشنه مدل F1
۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5078003.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفی طبی کفش ساتل کد 300 سایز 42

کفی طبی کفش ساتل کد 300 سایز 42
کفی طبی کفش ساتل کد 300 سایز 42
۱۰,۸۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121323253.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پد هالوکس والگوس مدل H1 بسته 2 عددی

پد هالوکس والگوس مدل H1 بسته 2 عددی
پد هالوکس والگوس مدل H1 بسته 2 عددی
۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4209271.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفی کفش ژله ای مدل 1002

کفی کفش ژله ای مدل 1002
کفی کفش ژله ای مدل 1002
۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112992786.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفی طبی افزایش قد کد 001 سایز 35-41

کفی طبی افزایش قد کد 001 سایز 35-41
کفی طبی افزایش قد کد 001 سایز 35-41
۱۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120955600.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفی کفش مدل mf

کفی کفش مدل mf
کفی کفش مدل mf
۱,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121267943.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفی طبی خار پاشنه بیتل کد 1094.1 سایز M

کفی طبی خار پاشنه بیتل کد 1094.1 سایز M
کفی طبی خار پاشنه بیتل کد 1094.1 سایز M
۳۹,۷۰۰
٪۱۲
۳۴,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7ed1e72d5898291d15b32593c2667b32aeeae6e2_1603864169.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جوراب ترک پا مدل MF مجموعه 2 عددی

جوراب ترک پا مدل MF مجموعه 2 عددی
جوراب ترک پا مدل MF مجموعه 2 عددی
۹۸,۰۰۰
٪۳
۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112992835.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفی طبی افزایش قد کد 001 سایز 40-46

کفی طبی افزایش قد کد 001 سایز 40-46
کفی طبی افزایش قد کد 001 سایز 40-46
۱۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118964800.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفی طبی کفش با فوم حافظه دار فوت کر مدل اسکیچرز I-045 سایز 43

کفی طبی کفش با فوم حافظه دار فوت کر مدل اسکیچرز I-045 سایز 43
کفی طبی کفش با فوم حافظه دار فوت کر مدل اسکیچرز I-045 سایز 43
۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114980055.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فاصله دهنده انگشت پا کد 2040 بسته 2 عددی

فاصله دهنده انگشت پا کد 2040 بسته 2 عددی
فاصله دهنده انگشت پا کد 2040 بسته 2 عددی
۲۵,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110485629.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پد افزایش قد بتال مدل Original

پد افزایش قد بتال مدل Original
پد افزایش قد بتال مدل Original
۲۸,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120720698.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفی افزایش قد مدل Z1

کفی افزایش قد مدل Z1
کفی افزایش قد مدل Z1
۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5078170.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفی طبی کفش ساتل کد 300 سایز 44

کفی طبی کفش ساتل کد 300 سایز 44
کفی طبی کفش ساتل کد 300 سایز 44
۱۰,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e159abdeda6a0a0a5b6ec047529d9f8c09dcb1c1_1604559079.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پد مراقبت پا و افزایش قد مدل MF بسته 2 عددی

پد مراقبت پا و افزایش قد مدل MF بسته 2 عددی
پد مراقبت پا و افزایش قد مدل MF بسته 2 عددی
۱۷۰,۰۰۰
٪۴۶
۹۱,۹۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113668267.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفی طبی آویده مدل Av-07001

کفی طبی آویده مدل Av-07001
کفی طبی آویده مدل Av-07001
۲۳۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110706571.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفی طبی کفش ساتل کد 301 سایز 43

کفی طبی کفش ساتل کد 301 سایز 43
کفی طبی کفش ساتل کد 301 سایز 43
۹,۴۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ca4fa9925b40d4133a04b97a697dcbf71bf0da7f_1608366006.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفی طبی لیانا کد 200937 سایز 42

کفی طبی لیانا کد 200937 سایز 42
کفی طبی لیانا کد 200937 سایز 42
۳۹,۰۰۰
٪۵۱
۱۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e4c034ad16894b43e2aeeecbd962dd9b5572a10d_1603788901.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پد هالوکس والگوس مدل HALOFIT کد MF بسته 2 عددی

پد هالوکس والگوس مدل HALOFIT کد MF بسته 2 عددی
پد هالوکس والگوس مدل HALOFIT کد MF بسته 2 عددی
۳۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3915775.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفی افزایش قد فوت کر مدل Q-09

کفی افزایش قد فوت کر مدل Q-09
کفی افزایش قد فوت کر مدل Q-09
۲۲,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118964798.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفی طبی کفش با فوم حافظه دار فوت کر مدل اسکیچرز I-045 سایز 42

کفی طبی کفش با فوم حافظه دار فوت کر مدل اسکیچرز I-045 سایز 42
کفی طبی کفش با فوم حافظه دار فوت کر مدل اسکیچرز I-045 سایز 42
۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111575516.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفی افزایش قد فوت کر مدل E20

کفی افزایش قد فوت کر مدل E20
کفی افزایش قد فوت کر مدل E20
۲۲,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ffaad00ad6bb92a526fcb5c7617ea1bd957f7014_1604415418.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفی طبی خزر طب مدل باتا سایز 37-38

کفی طبی خزر طب مدل باتا سایز 37-38
کفی طبی خزر طب مدل باتا سایز 37-38
۱۰۰,۰۰۰
٪۸
۹۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9ec0b63fa2ee1c70708bc7b2e68626015d7cec4d_1598086926.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پد افزایش قد دکتر سولیس مدل k120

پد افزایش قد دکتر سولیس مدل k120
پد افزایش قد دکتر سولیس مدل k120
۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119123443.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پد قوس پا کد mr01 مجموعه 2 عددی

پد قوس پا کد mr01 مجموعه 2 عددی
پد قوس پا کد mr01 مجموعه 2 عددی
۸۵,۰۰۰
٪۶
۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121063921.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفی طبی کفش اندیشه کد 2020 سایز 43

کفی طبی کفش اندیشه کد 2020 سایز 43
کفی طبی کفش اندیشه کد 2020 سایز 43
۱۰,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119123309.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپیلنت هالوکس والگوس مدل Anatomic

اسپیلنت هالوکس والگوس مدل Anatomic
اسپیلنت هالوکس والگوس مدل Anatomic
۵۱,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115019065.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفی طبی ساتل مدل M1 سایز 43

کفی طبی ساتل مدل M1 سایز 43
کفی طبی ساتل مدل M1 سایز 43
۱۱,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121020973.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پاشنه پوش افزایش قد مدل G - 35 بسته 2 عددی

پاشنه پوش افزایش قد مدل G - 35 بسته 2 عددی
پاشنه پوش افزایش قد مدل G - 35 بسته 2 عددی
۸۰,۰۰۰
٪۵
۷۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a450a62c24a79d975475013a18310fe2071f6ba8_1604171057.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفی افزایش قد اتکین مدل 201

کفی افزایش قد اتکین مدل 201
کفی افزایش قد اتکین مدل 201
۸۶,۰۰۰
٪۳۳
۵۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120706640.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جدا کننده انگشتان و محافظ کف پا مدل LS626 بسته 2 عددی

جدا کننده انگشتان و محافظ کف پا مدل LS626 بسته 2 عددی
جدا کننده انگشتان و محافظ کف پا مدل LS626 بسته 2 عددی
۸۱,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115022471.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفی طبی کفش اسکچرز مدل 16 سایز 43

کفی طبی کفش اسکچرز مدل 16 سایز 43
کفی طبی کفش اسکچرز مدل 16 سایز 43
۹۰,۰۰۰
٪۱۰
۸۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117512890.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفی طبی کد 01

کفی طبی کد 01
کفی طبی کد 01
۱۱۵,۰۰۰
٪۱۳
۱۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5030422.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کفی طبی کفش مردانه ساتل کد 300 سایز ۴۱

کفی طبی کفش مردانه ساتل کد 300 سایز ۴۱
کفی طبی کفش مردانه ساتل کد 300 سایز ۴۱
۱۰,۱۰۰ تومان