بررسی لیست بهترین فشار سنج ها

به اشتراک بگذارید

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1655819.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فشار سنج بیورر مدل BM47

فشار سنج بیورر مدل BM47
فشار سنج بیورر مدل BM47
۱,۰۱۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3433012.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فشارسنج امرن مدل M2

فشارسنج امرن مدل M2
فشارسنج امرن مدل M2
۱,۰۳۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2472244.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فشار سنج دیجیتال گلامور مدل TMB-1112

فشار سنج دیجیتال گلامور مدل TMB-1112
فشار سنج دیجیتال گلامور مدل TMB-1112
۹۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110266786.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فشارسنج بازویی زنیت مدل ZTH-5001 به همراه گوشی طبی مدل ZTH-5001

فشارسنج بازویی زنیت مدل ZTH-5001 به همراه گوشی طبی مدل ZTH-5001
فشارسنج بازویی زنیت مدل ZTH-5001 به همراه گوشی طبی مدل ZTH-5001
۳۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/af9f248fb1d54f49b6f4d7db5c3cbba454d648db_1607782112.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه فشار سنج ایزی لایف مدل KD-595

دستگاه فشار سنج ایزی لایف مدل KD-595
دستگاه فشار سنج ایزی لایف مدل KD-595
۱,۵۲۰,۰۰۰
٪۴۲
۸۸۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110997743.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فشار سنج بیورر مدل BM28

فشار سنج بیورر مدل BM28
فشار سنج بیورر مدل BM28
۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3565102.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فشارسنج دیجیتالی بیورر مدل BC08

فشارسنج دیجیتالی بیورر مدل BC08
فشارسنج دیجیتالی بیورر مدل BC08
۶۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1069629.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فشار سنج بیورر مدل BM27

فشار سنج بیورر مدل BM27
فشار سنج بیورر مدل BM27
۹۰۰,۰۰۰
٪۶
۸۴۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/261047.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فشارسنج بیورر مدل BM58

فشارسنج بیورر مدل BM58
فشارسنج بیورر مدل BM58
۱,۵۰۰,۰۰۰
٪۷
۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/955fe2b163576b67dc8b42d4e76331548d7f9593_1609433101.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فشارسنج دیجیتال امرن مدل M6 Comfort

فشارسنج دیجیتال امرن مدل M6 Comfort
فشارسنج دیجیتال امرن مدل M6 Comfort
۲,۰۸۰,۰۰۰
٪۱۴
۱,۷۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/97b63b67c88fbb5256ad49d55fdf026928d6a27d_1606917612.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فشارسنج بازویی امرن مدل M3

فشارسنج بازویی امرن مدل M3
فشارسنج بازویی امرن مدل M3
۱,۳۵۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5477112.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فشارسنج عقربه ای و گوشی پزشکی هانسون مدل وکتو

فشارسنج عقربه ای و گوشی پزشکی هانسون مدل وکتو
فشارسنج عقربه ای و گوشی پزشکی هانسون مدل وکتو
۲۹۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121559103.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فشارسنج ایزی لایف مدل KD-738

فشارسنج ایزی لایف مدل KD-738
فشارسنج ایزی لایف مدل KD-738
۵۰۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/958918.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فشار سنج بیورر مدل BM 85

فشار سنج بیورر مدل BM 85
فشار سنج بیورر مدل BM 85
۲,۱۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120629594.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فشار سنج میکرولایف مدل BP AG1-20

فشار سنج میکرولایف مدل BP AG1-20
فشار سنج میکرولایف مدل BP AG1-20
۳۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4608123.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فشارسنج فرش لایف مدل T4

فشارسنج فرش لایف مدل T4
فشارسنج فرش لایف مدل T4
۵۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2217103.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فشارسنج عقربه ای امسیگ مدل SP91

فشارسنج عقربه ای امسیگ مدل SP91
فشارسنج عقربه ای امسیگ مدل SP91
۵۷۴,۱۶۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/24ba491ff8f4025aa206aab44b5dcccdececef0d_1607408451.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه فشار سنج جامپر مدل JPD-HA121

دستگاه فشار سنج جامپر مدل JPD-HA121
دستگاه فشار سنج جامپر مدل JPD-HA121
۱,۶۰۰,۰۰۰
٪۶
۱,۵۰۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1542477.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فشارسنج دیجیتالی بازویی گلامور مدلTMB987

فشارسنج دیجیتالی بازویی گلامور مدلTMB987
فشارسنج دیجیتالی بازویی گلامور مدلTMB987
۱,۱۴۰,۰۰۰
٪۶
۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b148892329d12b8c35ea4611f82cdb3053eac072_1606917527.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فشارسنج بازویی امرن مدل M6 Comfort

فشارسنج بازویی امرن مدل M6 Comfort
فشارسنج بازویی امرن مدل M6 Comfort
۱,۷۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/212528.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فشارسنج دیجیتالی سیتی زن مدل CH 304

فشارسنج دیجیتالی سیتی زن مدل CH 304
فشارسنج دیجیتالی سیتی زن مدل CH 304
۱,۱۵۰,۰۰۰
٪۱۲
۱,۰۱۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3163726.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فشارسنج سخنگو بیورر مدل BM53

فشارسنج سخنگو بیورر مدل BM53
فشارسنج سخنگو بیورر مدل BM53
۱,۲۴۸,۵۶۰
٪۸
۱,۱۴۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ee92e7af3260fda4c70b6500094fc8c224e04f1a_1599384515.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فشار سنج بیورر مدل BM 57

فشار سنج بیورر مدل BM 57
فشار سنج بیورر مدل BM 57
۱,۲۳۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/200830c148197036f8e2a2df715491d967f5f58d_1606917419.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فشارسنج بازویی امرن مدل EVOLV

فشارسنج بازویی امرن مدل EVOLV
فشارسنج بازویی امرن مدل EVOLV
۴,۰۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7ef3fc03502a5ee8bb0d6d2709b49d4ac13ff068_1606127752.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه فشار سنج امسیگ مدل BO20-ES

دستگاه فشار سنج امسیگ مدل BO20-ES
دستگاه فشار سنج امسیگ مدل BO20-ES
۹۰۵,۴۴۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1991950.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فشار سنج عقربه ای هانسون مدل HS_2000

فشار سنج عقربه ای هانسون مدل HS_2000
فشار سنج عقربه ای هانسون مدل HS_2000
۳۱۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3630207.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فشارسنج عقربه ای زنیت مد مدل TH-5001

فشارسنج عقربه ای زنیت مد مدل TH-5001
فشارسنج عقربه ای زنیت مد مدل TH-5001
۳۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/106708.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فشارسنج دیجیتالی بیورر BM40

فشارسنج دیجیتالی بیورر BM40
فشارسنج دیجیتالی بیورر BM40
۱,۱۳۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cd5d6329b9cc3c01dfb4659296df01ca912e50dc_1604488989.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه فشار سنج شرلی مدل U80L

دستگاه فشار سنج شرلی مدل U80L
دستگاه فشار سنج شرلی مدل U80L
۸۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121124817.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فشارسنج بازویی زنیت مد مدل LD-518

فشارسنج بازویی زنیت مد مدل LD-518
فشارسنج بازویی زنیت مد مدل LD-518
۹۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7ca569fdc2534b55cd7ccf95330e00e29fa30616_1599385195.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فشار سنج بیورر مدل BM 45

فشار سنج بیورر مدل BM 45
فشار سنج بیورر مدل BM 45
۱,۰۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1158668.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فشارسنج ای ان دی مدل UM-211

فشارسنج ای ان دی مدل UM-211
فشارسنج ای ان دی مدل UM-211
۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2253088.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فشارسنج مرکوری مدل Alpk1

فشارسنج مرکوری مدل Alpk1
فشارسنج مرکوری مدل Alpk1
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1874765.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فشارسنج دیجیتالی سیتی زن مدل CH 456

فشارسنج دیجیتالی سیتی زن مدل CH 456
فشارسنج دیجیتالی سیتی زن مدل CH 456
۱,۹۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/165218.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فشارسنج بیورر مدل BM55

فشارسنج بیورر مدل BM55
فشارسنج بیورر مدل BM55
۱,۵۸۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1f1038047dd9da8b2c31d0db64e5b1b4649bc71b_1599384180.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فشار سنج بیورر مدل BM 95

فشار سنج بیورر مدل BM 95
فشار سنج بیورر مدل BM 95
۳,۰۵۰,۰۰۰
٪۲
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان