بررسی لیست بهترین کالای خواب و استراحت طبی

به اشتراک بگذارید

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121003445.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زیر نشیمنی طبی طب پوش کد 90

زیر نشیمنی طبی طب پوش کد 90
زیر نشیمنی طبی طب پوش کد 90

۶۵٪

۱۴۵,۰۰۰

۵۰,۴۴۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1347811.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش طبی هوشمند مدل Cool Super Wave

بالش طبی هوشمند مدل Cool Super Wave
بالش طبی هوشمند مدل Cool Super Wave

٪

۳۶۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3803603.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالشت طبی ورنا مدل Memory Foam Hard سایز بزرگ

بالشت طبی ورنا مدل Memory Foam Hard سایز بزرگ
بالشت طبی ورنا مدل Memory Foam Hard سایز بزرگ

٪

۴۰۳,۴۶۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121003554.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زیرنشیمنی طبی طب پوش کد 92

زیرنشیمنی طبی طب پوش کد 92
زیرنشیمنی طبی طب پوش کد 92

۶۶٪

۱۵۶,۸۰۰

۵۳,۸۴۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121527805.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پشتی کمری طبی باراد مدل LS2

پشتی کمری طبی باراد مدل LS2
پشتی کمری طبی باراد مدل LS2

٪

۲۷۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/444957.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پشتی طبی نگین کد 16895

پشتی طبی نگین کد 16895
پشتی طبی نگین کد 16895

٪

۲۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5036637.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش طبی هارمونی مدل Wavelike

بالش طبی هارمونی مدل Wavelike
بالش طبی هارمونی مدل Wavelike

٪

۳۲۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121600442.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چشم بند گیاهی تادو مدل Relaxation کد R102

چشم بند گیاهی تادو مدل Relaxation کد R102
چشم بند گیاهی تادو مدل Relaxation کد R102

۲۰٪

۴۵,۰۰۰

۳۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/777612.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش طبی هوشمند مدل Medium Wave

بالش طبی هوشمند مدل Medium Wave
بالش طبی هوشمند مدل Medium Wave

٪

۲۵۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6589bf13a4cd0b5db639565ac05b99f5b2f85252_1607116557.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زیرنشیمنی طبی کد 22

زیرنشیمنی طبی کد 22
زیرنشیمنی طبی کد 22

۷۸٪

۱۸۹,۰۰۰

۴۱,۵۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1528458.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش دور گردنی 2MD مدل تراکشن بادی

بالش دور گردنی 2MD مدل تراکشن بادی
بالش دور گردنی 2MD مدل تراکشن بادی

٪

۷۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111916935.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پشتی طبی صندلی کال تکس مدل FITX-812

پشتی طبی صندلی کال تکس مدل FITX-812
پشتی طبی صندلی کال تکس مدل FITX-812

٪

۱۶۸,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3076290.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زیر نشیمنی درمان پژوه مدل With Box

زیر نشیمنی درمان پژوه مدل With Box
زیر نشیمنی درمان پژوه مدل With Box

٪

۴۷,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4481632ca00391a39d4d905ee78e8112a57180da_1606149445.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش بارداری دی روحه مدل U-shape

بالش بارداری دی روحه مدل U-shape
بالش بارداری دی روحه مدل U-shape

٪

۳۵۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110446751.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش طبی مدل Large wave

بالش طبی مدل Large wave
بالش طبی مدل Large wave

٪

۳۳۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/63790c64f9641ba5d92b0e209b375d2d40e85a47_1594222157.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش طبی هوشمند مدل Cool Wave

بالش طبی هوشمند مدل Cool Wave
بالش طبی هوشمند مدل Cool Wave

۷٪

۳۸۵,۰۰۰

۳۵۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110376493.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چشم بند گیاهی تادو مدل Relaxation

چشم بند گیاهی تادو مدل Relaxation
چشم بند گیاهی تادو مدل Relaxation

۲۰٪

۴۵,۰۰۰

۳۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6dc8ef7b11bf86e3031a82dfcca9dc2db6f948a3.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش دور گردنی مدل 0600

بالش دور گردنی مدل 0600
بالش دور گردنی مدل 0600

٪

۳۳,۴۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1471975.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زیر نشیمنی درمان پژوه مدل Velvet

زیر نشیمنی درمان پژوه مدل Velvet
زیر نشیمنی درمان پژوه مدل Velvet

٪

۲۷,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d041b3046dce259cf7e49c0891ed004649d2345b_1594222138.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش طبی هوشمند مدل Butterfly

بالش طبی هوشمند مدل Butterfly
بالش طبی هوشمند مدل Butterfly

٪

۳۶۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3473211.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زیر نشیمنی لوتوس مدل AH2001E سایز M

زیر نشیمنی لوتوس مدل AH2001E سایز M
زیر نشیمنی لوتوس مدل AH2001E سایز M

٪

۷۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114074709.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش بارداری طرح U مدل TKN3254

بالش بارداری طرح U مدل TKN3254
بالش بارداری طرح U مدل TKN3254

٪

۲۴۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1249424.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زیر نشیمنی هوشمند مدل New

زیر نشیمنی هوشمند مدل New
زیر نشیمنی هوشمند مدل New

٪

۲۳۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1222278.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش طبی هوشمند مدل Super Wave

بالش طبی هوشمند مدل Super Wave
بالش طبی هوشمند مدل Super Wave

٪

۳۶۴,۴۳۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9d1537b6a94d3cdea572b755e2cab346c71ef111_1603706808.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش طبی اوما مدل بونیتو

بالش طبی اوما مدل بونیتو
بالش طبی اوما مدل بونیتو

۴۰٪

۳۶۰,۰۰۰

۲۱۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121698121.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زیر نشیمنی طبی آی ناین مدل َB-i9-z560

زیر نشیمنی طبی آی ناین مدل َB-i9-z560
زیر نشیمنی طبی آی ناین مدل َB-i9-z560

٪

۲۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/875724.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پشتی طبی زیفن مدل Back

پشتی طبی زیفن مدل Back
پشتی طبی زیفن مدل Back

٪

۳۸۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120829307.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زیر نشیمنی طبی امسیگ مدل MF14

زیر نشیمنی طبی امسیگ مدل MF14
زیر نشیمنی طبی امسیگ مدل MF14

٪

۲۸۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6478fdf817ef33cc7f2552585d9719fff39ac21c_1605214076.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش طبی اتللو مدل بابل ژل

بالش طبی اتللو مدل بابل ژل
بالش طبی اتللو مدل بابل ژل

٪

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112610018.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش بارداری دی روحه مدل L-SHAPE

بالش بارداری دی روحه مدل L-SHAPE
بالش بارداری دی روحه مدل L-SHAPE

٪

۲۱۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121304557.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بالش طبی امسیگ مدل PL73-M

بالش طبی امسیگ مدل PL73-M
بالش طبی امسیگ مدل PL73-M

٪

۴۱۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112368501.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زیر نشیمنی طبی دالیا مدل Q1

زیر نشیمنی طبی دالیا مدل Q1
زیر نشیمنی طبی دالیا مدل Q1

۱۱٪

۶۳,۰۰۰

۵۶,۰۰۰ تومان