بررسی لیست بهترین تجهیزات جانبی آرایشی

به اشتراک بگذارید

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ea0ec2e052e05dde1b9c566e5ed9a8f56a31846d_1595256398.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب‌پاش آرایشگری مدل YWPEX

آب‌پاش آرایشگری مدل YWPEX
آب‌پاش آرایشگری مدل YWPEX

٪

۵۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b13da3fea5e9f11220ba0d8e86f7f82e6ef50b2b_1598385380.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیش بند اصلاح صورت آگما مدل SM2311

پیش بند اصلاح صورت آگما مدل SM2311
پیش بند اصلاح صورت آگما مدل SM2311

۳۱٪

۸۰,۰۰۰

۵۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111225538.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لاک خشک کن سان مدل 72w xplus

لاک خشک کن سان مدل 72w xplus
لاک خشک کن سان مدل 72w xplus

٪

۶۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4483225.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

استند ماشین اصلاح زاین مدل Z1

استند ماشین اصلاح زاین مدل Z1
استند ماشین اصلاح زاین مدل Z1

٪

۴۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b6c1ff4e42b2b7ff85921c41142e6017ebb88779_1601468583.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

حلقه تزیینی مو طرح بال فرشته کد AW 01 بسته 5 عددی

حلقه تزیینی مو طرح بال فرشته کد AW 01 بسته 5 عددی
حلقه تزیینی مو طرح بال فرشته کد AW 01 بسته 5 عددی

۲۸٪

۹,۵۰۰

۶,۸۴۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fdfd97aac471fcf36612c3715386c9f1f81e6e35_1601184366.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محفظه نگهداری کرم کد A-5 بسته 20 عددی

محفظه نگهداری کرم کد A-5 بسته 20 عددی
محفظه نگهداری کرم کد A-5 بسته 20 عددی

۱۰٪

۳۶,۰۰۰

۳۲,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120706301.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قیچی آرایشگری مدل s.g.n

قیچی آرایشگری مدل s.g.n
قیچی آرایشگری مدل s.g.n

٪

۲۵۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121066607.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قیچی آرایشگری آلپینا مدل kkc600

قیچی آرایشگری آلپینا مدل kkc600
قیچی آرایشگری آلپینا مدل kkc600

٪

۴۵۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4a01817a352110f00676f01bf684cfbdc1789253_1598870685.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تشتک تتو دارک استار مدل A10 بسته 50 عددی

تشتک تتو دارک استار مدل A10 بسته 50 عددی
تشتک تتو دارک استار مدل A10 بسته 50 عددی

۱۱٪

۳۲,۰۰۰

۲۸,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4ff20f58d57258217536f2b87bed7569c938e4dc_1605627896.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیش بند یکبار مصرف آرایشگاهی آرون مدل AA-1 بسته 12 عددی

پیش بند یکبار مصرف آرایشگاهی آرون مدل AA-1 بسته 12 عددی
پیش بند یکبار مصرف آرایشگاهی آرون مدل AA-1 بسته 12 عددی

٪

۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/94f4649cf88157993d438d7ad501a975e3b67297_1599400517.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش مدل S300

آب پاش مدل S300
آب پاش مدل S300

۲۳٪

۳۷,۰۰۰

۲۸,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/42c9e15c5df2e8660a224ee9dba39149ae1b36aa_1595058907.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیش بند اصلاح مدل 301

پیش بند اصلاح مدل 301
پیش بند اصلاح مدل 301

٪

۳۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d5228d801b9de8bfc01642ec1ee046758f05713d_1596155498.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش کد SB1

آب پاش کد SB1
آب پاش کد SB1

۹٪

۲۳,۰۰۰

۲۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111729176.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

موچین سی‌سی‌لی کد 05

موچین سی‌سی‌لی کد 05
موچین سی‌سی‌لی کد 05

٪

۱۷,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3b90b8c7967bfc3828a108b80db3a1cf0005768f_1598460536.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیش بند اصلاح صورت آگما مدل AM1127

پیش بند اصلاح صورت آگما مدل AM1127
پیش بند اصلاح صورت آگما مدل AM1127

۳۵٪

۸۰,۰۰۰

۵۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113528322.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قیچی ساوای مدل 004

قیچی ساوای مدل 004
قیچی ساوای مدل 004

٪

۳۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1c3035ea423894f2e459aeeeb323eabe7f9f5f1b_1598718703.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش مدل LM400

آب پاش مدل LM400
آب پاش مدل LM400

۱۱٪

۵۵,۰۰۰

۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/88cfd77acac28a6b8837e95b1881580a0f33d42c_1603718607.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش کد 10 غیر اصل

آب پاش کد 10 غیر اصل
آب پاش کد 10 غیر اصل

٪

۷,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d49611c460da8cafcafda3baba5142b03cfab8ce_1597589088.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش مدل KF001

آب پاش مدل KF001
آب پاش مدل KF001

٪

۱۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111797992.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کاسه مانیکور سی‌سی‌لی مدل 01

کاسه مانیکور سی‌سی‌لی مدل 01
کاسه مانیکور سی‌سی‌لی مدل 01

۴٪

۱۵,۱۰۰

۱۴,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115725379.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

حلقه تزیینی مو طرح صدف کد SH 01 مجموعه 5 عددی

حلقه تزیینی مو طرح صدف کد SH 01 مجموعه 5 عددی
حلقه تزیینی مو طرح صدف کد SH 01 مجموعه 5 عددی

٪

۱۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4039607.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پروتز شینیون مدل 25G

پروتز شینیون مدل 25G
پروتز شینیون مدل 25G

٪

۱۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/63f383f76385707e669a655e449513abe0686aa5_1597219715.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش مدل C550

آب پاش مدل C550
آب پاش مدل C550

۱۸٪

۲۱,۰۰۰

۱۷,۲۲۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117696831.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لاک خشک کن سان مدل H4 plus

لاک خشک کن سان مدل H4 plus
لاک خشک کن سان مدل H4 plus

٪

۷۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116649016.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

حلقه تزیینی مو طرح برگ کد SL 01 بسته 5 عددی

حلقه تزیینی مو طرح برگ کد SL 01 بسته 5 عددی
حلقه تزیینی مو طرح برگ کد SL 01 بسته 5 عددی

٪

۸,۴۴۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113885343.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مانکن مو مخصوص کوتاهی و شینیون کد Z1

مانکن مو مخصوص کوتاهی و شینیون کد Z1
مانکن مو مخصوص کوتاهی و شینیون کد Z1

۲۸٪

۲۷۳,۰۰۰

۱۹۶,۵۶۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121203232.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تیغ پیتاژ مدل N1W

تیغ پیتاژ مدل N1W
تیغ پیتاژ مدل N1W

٪

۱۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ae566f6d1fdeb4b20b774dda818f78a6750bc28c_1595240051.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش اسپارکل مدل WA2

آب پاش اسپارکل مدل WA2
آب پاش اسپارکل مدل WA2

٪

۱۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120561466.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش مدل KP003

آب پاش مدل KP003
آب پاش مدل KP003

۶٪

۱۰,۵۰۰

۹,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120403331.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش مدل 990110

آب پاش مدل 990110
آب پاش مدل 990110

۵٪

۱۳,۵۰۰

۱۲,۸۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120795530.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش دکتر مورنینگ کد DR02

آب پاش دکتر مورنینگ کد DR02
آب پاش دکتر مورنینگ کد DR02

٪

۳۵,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4128aaed4d43efb1b6a1c9fd8d950b64868452a4_1604736879.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قیچی اصلاح مو زولینگن مدل P.A.S

قیچی اصلاح مو زولینگن مدل P.A.S
قیچی اصلاح مو زولینگن مدل P.A.S

٪

۳۹,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3830312.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چسب اکستنشن کراتین مدل 73401

چسب اکستنشن کراتین مدل 73401
چسب اکستنشن کراتین مدل 73401

٪

۱۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6e0be61d1e70b4359b80eeee1cb4511aa82a3620_1601418237.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قیچی بینی سالنگن مدل PRO

قیچی بینی سالنگن مدل PRO
قیچی بینی سالنگن مدل PRO

٪

۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120689748.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه تاتو ابرو و لب پرو امگا مدل 2019

دستگاه تاتو ابرو و لب پرو امگا مدل 2019
دستگاه تاتو ابرو و لب پرو امگا مدل 2019

٪

۱,۵۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9200a98c6214c1542c4e1f4b37fd1553f88c35df_1601627476.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش طرح شانه و قیچی

آب پاش طرح شانه و قیچی
آب پاش طرح شانه و قیچی

٪

۲۳,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5554546.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قیچی شنگ مدل f500

قیچی شنگ مدل f500
قیچی شنگ مدل f500

٪

۴۶,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121339066.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قیچی آرایشگری بارک کد 4453

قیچی آرایشگری بارک کد 4453
قیچی آرایشگری بارک کد 4453

۱۲٪

۶۷,۰۰۰

۵۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7ead9e4cac4104aeebeb3e5d8811d3b2bf98d507_1600784216.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش مدل ASSB00017

آب پاش مدل ASSB00017
آب پاش مدل ASSB00017

٪

۱۹,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114475053.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیش بند آرایشگری تونی اند گای مدل P1

پیش بند آرایشگری تونی اند گای مدل P1
پیش بند آرایشگری تونی اند گای مدل P1

٪

۳۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5091200.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گیره مو تونی اند گای مدل Toni1 مجموعه 6 عددی

گیره مو تونی اند گای مدل Toni1 مجموعه 6 عددی
گیره مو تونی اند گای مدل Toni1 مجموعه 6 عددی

٪

۳۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/413d4e4b75c2823f347729ca0aba79ba8a3cc3b1_1599898683.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش مدل 5487

آب پاش مدل 5487
آب پاش مدل 5487

٪

۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1340d9209731096cbe780dd297756e17f6133332_1597495958.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش مدل 100-990525

آب پاش مدل 100-990525
آب پاش مدل 100-990525

۳۵٪

۱۵,۵۰۰

۱۰,۰۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111600636.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قیچی کد F001

قیچی کد F001
قیچی کد F001

٪

۴۵,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121488091.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش کد gh177

آب پاش کد gh177
آب پاش کد gh177

۵۲٪

۱۴,۷۰۰

۷,۱۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110176908.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیشبند اصلاح مدل Girle land

پیشبند اصلاح مدل Girle land
پیشبند اصلاح مدل Girle land

٪

۵۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113201605.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیش بند اصلاح ارمیلا کد 0121-0094

پیش بند اصلاح ارمیلا کد 0121-0094
پیش بند اصلاح ارمیلا کد 0121-0094

٪

۸۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f95d605acd476ef6e203a4be0f77f3f40d3e2321_1600346469.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

هد بند و پیش بند پاکیزان مدل 010 بسته ۱۰ عددی

هد بند و پیش بند پاکیزان مدل 010 بسته ۱۰ عددی
هد بند و پیش بند پاکیزان مدل 010 بسته ۱۰ عددی

۳۸٪

۲۴,۸۰۰

۱۵,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112880108.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قیچی آرایشگری کد 002

قیچی آرایشگری کد 002
قیچی آرایشگری کد 002

٪

۵۵,۹۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121775029.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش کد SH009

آب پاش کد SH009
آب پاش کد SH009

٪

۲۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120657532.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مجموعه ابزار بافت و بامتل مو مدل 2SH-STYL بسته 6 عددی

مجموعه ابزار بافت و بامتل مو مدل 2SH-STYL بسته 6 عددی
مجموعه ابزار بافت و بامتل مو مدل 2SH-STYL بسته 6 عددی

٪

۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3733665.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لاک خشک کن سان مدل 4

لاک خشک کن سان مدل 4
لاک خشک کن سان مدل 4

۱۰٪

۴۲۰,۰۰۰

۳۷۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3716722.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

براش آرایشی max کد 11

براش آرایشی max کد 11
براش آرایشی max کد 11

٪

۳۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120440050.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش کد RN2

آب پاش کد RN2
آب پاش کد RN2

٪

۱۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3821079.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پروتز شینیون مدل 25G

پروتز شینیون مدل 25G
پروتز شینیون مدل 25G

٪

۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120442563.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش کد A003bl

آب پاش کد A003bl
آب پاش کد A003bl

۵٪

۹,۲۰۰

۸,۷۶۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/14de1226fd0fb0da07532640c5b4c2b5e618149e_1597502033.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش مدل 222-990525

آب پاش مدل 222-990525
آب پاش مدل 222-990525

۲۵٪

۱۶,۵۰۰

۱۲,۴۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2bbba1280fa1ae53da0203d46c78d807f91e1adb_1605475907.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش مدل ۱۰۰

آب پاش مدل ۱۰۰
آب پاش مدل ۱۰۰

۳۱٪

۴,۰۰۰

۲,۷۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121604274.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قیچی پیتاژ ببتو ای بی سی مدل B_959

قیچی پیتاژ ببتو ای بی سی مدل B_959
قیچی پیتاژ ببتو ای بی سی مدل B_959

۲۵٪

۱۲۰,۰۰۰

۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111316596.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه گرم کننده پارافین مدل WN-108A

دستگاه گرم کننده پارافین مدل WN-108A
دستگاه گرم کننده پارافین مدل WN-108A

٪

۴۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ed5eb989faa3ebe507aa89ad97f8e6a8f8752593_1606016624.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه سشوار دیواری مدل 0KR

پایه سشوار دیواری مدل 0KR
پایه سشوار دیواری مدل 0KR

۲۵٪

۲۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b476dab8d5d70e50040f3f4c3f698fa543e16cef_1603638409.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش مدل 171

آب پاش مدل 171
آب پاش مدل 171

۷۱٪

۱۰,۰۰۰

۲,۹۴۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110897286.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قیچی آرایشگری حرفه ای جوول کد J-2 مجموعه 2 عددی

قیچی آرایشگری حرفه ای جوول کد J-2 مجموعه 2 عددی
قیچی آرایشگری حرفه ای جوول کد J-2 مجموعه 2 عددی

٪

۵۹۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113844056.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

برس فید مدل 3Star

برس فید مدل 3Star
برس فید مدل 3Star

٪

۴۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120657591.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مجموعه ابزار بافت و بامتل مو مدل 1SH-STYL بسته 5 عددی

مجموعه ابزار بافت و بامتل مو مدل 1SH-STYL بسته 5 عددی
مجموعه ابزار بافت و بامتل مو مدل 1SH-STYL بسته 5 عددی

٪

۳,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a99bbcfa903690552514f8f8a503e2633bdb98a4_1598857177.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش کد SP02 بسته 2 عددی

آب پاش کد SP02 بسته 2 عددی
آب پاش کد SP02 بسته 2 عددی

۵۱٪

۱۱,۸۰۰

۵,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115738773.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

حلقه تزیینی مو طرح ستاره کد ST 01 بسته 5 عددی

حلقه تزیینی مو طرح ستاره کد ST 01 بسته 5 عددی
حلقه تزیینی مو طرح ستاره کد ST 01 بسته 5 عددی

۵۰٪

۱۵,۰۰۰

۷,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114327615.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه سشوار کد 2030

پایه سشوار کد 2030
پایه سشوار کد 2030

۱۹٪

۱۱۰,۰۰۰

۸۹,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114708512.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش مدل 252

آب پاش مدل 252
آب پاش مدل 252

٪

۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4157166.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قیچی آرایشگاهی به همراه آبپاش تونی اند گای مدل 12178

قیچی آرایشگاهی به همراه آبپاش تونی اند گای مدل 12178
قیچی آرایشگاهی به همراه آبپاش تونی اند گای مدل 12178

٪

۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113145345.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قیچی شارپ کد 004

قیچی شارپ کد 004
قیچی شارپ کد 004

٪

۳۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121637642.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه سشوار دیواری مدل 3P

پایه سشوار دیواری مدل 3P
پایه سشوار دیواری مدل 3P

٪

۲۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119266714.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مجموعه ابزار بافت مو کد 2054 بسته 5 عددی

مجموعه ابزار بافت مو کد 2054 بسته 5 عددی
مجموعه ابزار بافت مو کد 2054 بسته 5 عددی

٪

۶,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120332916.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

برس فید من گروپ مدل F1

برس فید من گروپ مدل F1
برس فید من گروپ مدل F1

٪

۱۷,۴۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/613976d1a0664a4e99f11894f56f5b682157527c_1601183754.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محفظه نگهداری کرم کد A-5 بسته 4 عددی

محفظه نگهداری کرم کد A-5 بسته 4 عددی
محفظه نگهداری کرم کد A-5 بسته 4 عددی

۱۰٪

۱۰,۰۰۰

۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117698675.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لاک خشک کن سان کد 03

لاک خشک کن سان کد 03
لاک خشک کن سان کد 03

۱۰٪

۵۰۰,۰۰۰

۴۵۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110176519.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

برس راین مدل Fade

برس راین مدل Fade
برس راین مدل Fade

۲۸٪

۴۷,۰۰۰

۳۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120897742.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چسب کلاه گیس و پروتز سوپرتیپ مدل C36 بسته 36 عددی

چسب کلاه گیس و پروتز سوپرتیپ مدل C36 بسته 36 عددی
چسب کلاه گیس و پروتز سوپرتیپ مدل C36 بسته 36 عددی

٪

۱۹۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120339932.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قیچی دلگان مدل 1467

قیچی دلگان مدل 1467
قیچی دلگان مدل 1467

٪

۲۱۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110198572.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دستگاه لوپ آرایشگاهی کد LOUP-1

دستگاه لوپ آرایشگاهی کد LOUP-1
دستگاه لوپ آرایشگاهی کد LOUP-1

٪

۳۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110272200.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سنجاق مویی رخ نما مدل نازک بسته 500گرمی

سنجاق مویی رخ نما مدل نازک بسته 500گرمی
سنجاق مویی رخ نما مدل نازک بسته 500گرمی

٪

۳۲,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121347749.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چسب کلاه گیس و پروتز مدل BLC بسته 36 عددی

چسب کلاه گیس و پروتز مدل BLC بسته 36 عددی
چسب کلاه گیس و پروتز مدل BLC بسته 36 عددی

٪

۲۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3754699.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیشبند اصلاح یکبار مصرف بهتک مدل 270

پیشبند اصلاح یکبار مصرف بهتک مدل 270
پیشبند اصلاح یکبار مصرف بهتک مدل 270

٪

۴,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7cdd8018c89ead66a384eb338bfd3c5e733df1ff_1595403300.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه سشوار دیواری مدل Rain2

پایه سشوار دیواری مدل Rain2
پایه سشوار دیواری مدل Rain2

٪

۱۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120446891.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیش بند آرایشگری باربر شاپ مدل New 2020

پیش بند آرایشگری باربر شاپ مدل New 2020
پیش بند آرایشگری باربر شاپ مدل New 2020

٪

۵۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119448273.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه سشوار مدل 2020

پایه سشوار مدل 2020
پایه سشوار مدل 2020

۱۰٪

۱۹۴,۰۰۰

۱۷۴,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111526717.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لاک خشک کن سان مدل 4 S plus

لاک خشک کن سان مدل 4 S plus
لاک خشک کن سان مدل 4 S plus

٪

۵۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3943950.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قیچی اصلاح مدل P.A.S

قیچی اصلاح مدل P.A.S
قیچی اصلاح مدل P.A.S

٪

۳۹,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4b7e3c65ecfa3fd26c18566ac273b49d6487c11c_1598524388.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه سشوار دیواری مدل Str-20

پایه سشوار دیواری مدل Str-20
پایه سشوار دیواری مدل Str-20

٪

۲۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4663699.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش اصلاح مو آر اف مدل A19

آب پاش اصلاح مو آر اف مدل A19
آب پاش اصلاح مو آر اف مدل A19

٪

۱۱۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cb0d82f9c0f02736cbe2d55fdfbf23e6dc481f67_1594106990.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ابزار بافت مو مدل سی بون کد 07

ابزار بافت مو مدل سی بون کد 07
ابزار بافت مو مدل سی بون کد 07

۲۵٪

۴,۰۰۰

۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3cac4d6ee49b4efd7bd3cff560a5cdf6ca3c83ba_1598036354.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش لئون مدل C 400

آب پاش لئون مدل C 400
آب پاش لئون مدل C 400

٪

۱۹,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114968428.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ظرف استون مدل O.P.I

ظرف استون مدل O.P.I
ظرف استون مدل O.P.I

٪

۳۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114540580.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش مدل SM-01

آب پاش مدل SM-01
آب پاش مدل SM-01

٪

۱۱۳,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4022072.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گیره مو تونی اند گای مدل Simple بسته 12 عددی

گیره مو تونی اند گای مدل Simple بسته 12 عددی
گیره مو تونی اند گای مدل Simple بسته 12 عددی

٪

۶۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4260858.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

استند لوازم آرایشی طرح نفس

استند لوازم آرایشی طرح نفس
استند لوازم آرایشی طرح نفس

٪

۱۰۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5354953.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیش بند یکبار مصرف نگین کد 009 بسته 12 عددی

پیش بند یکبار مصرف نگین کد 009 بسته 12 عددی
پیش بند یکبار مصرف نگین کد 009 بسته 12 عددی

٪

۵,۱۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121696182.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مجموعه ابزار بافت و بامتل مو مدل SH-2 بسته 5 عددی

مجموعه ابزار بافت و بامتل مو مدل SH-2 بسته 5 عددی
مجموعه ابزار بافت و بامتل مو مدل SH-2 بسته 5 عددی

٪

۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112401492.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

برس فید رزونال مدل R90

برس فید رزونال مدل R90
برس فید رزونال مدل R90

٪

۳۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2865924.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لاک خشک کن SUN مدل UVLED 9S

لاک خشک کن SUN مدل UVLED 9S
لاک خشک کن SUN مدل UVLED 9S

٪

۲۸۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110921093.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیش بند اصلاح کد 15

پیش بند اصلاح کد 15
پیش بند اصلاح کد 15

٪

۲۳,۳۴۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121525668.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش مدل BeMosh

آب پاش مدل BeMosh
آب پاش مدل BeMosh

٪

۲۸,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9c17493b55ff8eaae017fc06c2148164ff6c3ad0_1606988457.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تیغ پیتاژ مدل Pt-4

تیغ پیتاژ مدل Pt-4
تیغ پیتاژ مدل Pt-4

۷۷٪

۹,۹۰۰

۲,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120141606.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لاک خشک کن سان مدل X Plus

لاک خشک کن سان مدل X Plus
لاک خشک کن سان مدل X Plus

٪

۶۵۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/18d38ef5e4940a04546af962298836298c38027f_1595398067.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش مدل 981331 بسته 5 عددی

آب پاش مدل 981331 بسته 5 عددی
آب پاش مدل 981331 بسته 5 عددی

۵۶٪

۳۸,۰۰۰

۱۶,۸۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112608909.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ظرف استون مدل P1

ظرف استون مدل P1
ظرف استون مدل P1

٪

۲۸,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117370570.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه مانکن مدل PQ

پایه مانکن مدل PQ
پایه مانکن مدل PQ

٪

۴۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4154719.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آبپاش تونی اند گای مدل 12178

آبپاش تونی اند گای مدل 12178
آبپاش تونی اند گای مدل 12178

٪

۳۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112594004.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مجموعه ابزار بافت مو کد 340 بسته 4 عددی

مجموعه ابزار بافت مو کد 340 بسته 4 عددی
مجموعه ابزار بافت مو کد 340 بسته 4 عددی

٪

۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114816420.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ابزار بافت مو مدل تیغ ماهی کد 01

ابزار بافت مو مدل تیغ ماهی کد 01
ابزار بافت مو مدل تیغ ماهی کد 01

٪

۱,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121875018.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قیچی اصلاح مدل PRO

قیچی اصلاح مدل PRO
قیچی اصلاح مدل PRO

٪

۲۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d02eab56cbfbac5f7b04ddb7201f7828996a6de9_1596525106.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پروتز شینیون مدل 15g

پروتز شینیون مدل 15g
پروتز شینیون مدل 15g

۱۰٪

۱۲,۵۰۰

۱۱,۲۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114286739.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قیچی شارپ مدل 752H

قیچی شارپ مدل 752H
قیچی شارپ مدل 752H

٪

۳۸,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120781390.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

موپران آرایشگاهی فافا مدل MP2 بسته 2 عددی

موپران آرایشگاهی فافا مدل MP2 بسته 2 عددی
موپران آرایشگاهی فافا مدل MP2 بسته 2 عددی

٪

۱۴,۴۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120411903.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه سشوار کد 105

پایه سشوار کد 105
پایه سشوار کد 105

٪

۴۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114505050.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محفظه نگهداری کرم مدل Ta50

محفظه نگهداری کرم مدل Ta50
محفظه نگهداری کرم مدل Ta50

٪

۲۷,۱۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110053186.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیش بند مدل sun1 بسته 12 عددی

پیش بند مدل sun1 بسته 12 عددی
پیش بند مدل sun1 بسته 12 عددی

٪

۱۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4568559.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قیچی آرایشگری مدل FU_MET

قیچی آرایشگری مدل FU_MET
قیچی آرایشگری مدل FU_MET

٪

۴۲,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b6d856533668b588e83f0c0dc878e5994d069be1_1597172486.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش مدل B-1

آب پاش مدل B-1
آب پاش مدل B-1

٪

۷,۲۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3707920.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

گرم کننده پارافین کونسانگ مدل WN608

گرم کننده پارافین کونسانگ مدل WN608
گرم کننده پارافین کونسانگ مدل WN608

٪

۵۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121181581.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش مدل CL-01

آب پاش مدل CL-01
آب پاش مدل CL-01

٪

۴۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121264341.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محفظه استون دارک استار مدل Z4

محفظه استون دارک استار مدل Z4
محفظه استون دارک استار مدل Z4

۳۲٪

۳۶,۵۰۰

۲۴,۸۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3989142.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

شانه مو مدل 70705A به همراه قیچی اصلاح مدل P.A.S

شانه مو مدل 70705A به همراه قیچی اصلاح مدل P.A.S
شانه مو مدل 70705A به همراه قیچی اصلاح مدل P.A.S

٪

۴۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4726887.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

براش آرایشی دلیکس مدل 03 کد 2

براش آرایشی دلیکس مدل 03 کد 2
براش آرایشی دلیکس مدل 03 کد 2

٪

۳۸,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120568682.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش مدل E1000

آب پاش مدل E1000
آب پاش مدل E1000

۱۸٪

۴,۲۰۰

۳,۴۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120796638.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قیچی آرایشگری ساووی مدل 70817

قیچی آرایشگری ساووی مدل 70817
قیچی آرایشگری ساووی مدل 70817

٪

۲۰,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118963499.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ابزار آرایش مو مدل style-01

ابزار آرایش مو مدل style-01
ابزار آرایش مو مدل style-01

٪

۲,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fdfd97aac471fcf36612c3715386c9f1f81e6e35_1601158282.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

محفظه نگهداری کرم کد A-5

محفظه نگهداری کرم کد A-5
محفظه نگهداری کرم کد A-5

۱۱٪

۳,۷۰۰

۳,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121073712.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قیچی آرایشگری زولینگن مدل P.A.S

قیچی آرایشگری زولینگن مدل P.A.S
قیچی آرایشگری زولینگن مدل P.A.S

٪

۴۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4048809.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قیچی اصلاح مو ساوی مدل 71105

قیچی اصلاح مو ساوی مدل 71105
قیچی اصلاح مو ساوی مدل 71105

۶٪

۱۰,۵۷۰

۹,۹۳۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114939463.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه سشوار مدل 001

پایه سشوار مدل 001
پایه سشوار مدل 001

٪

۲۴۲,۱۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4423368.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

موپران آرایشگاهی مدل 3Star

موپران آرایشگاهی مدل 3Star
موپران آرایشگاهی مدل 3Star

٪

۶۳,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114387347.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیش بند اصلاح مدل 01

پیش بند اصلاح مدل 01
پیش بند اصلاح مدل 01

٪

۲۱,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119368860.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مجموعه ابزار بافت مو کد 2069 بسته 4 عددی

مجموعه ابزار بافت مو کد 2069 بسته 4 عددی
مجموعه ابزار بافت مو کد 2069 بسته 4 عددی

٪

۴,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119420066.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تیغ پیتاژ مدل CC2

تیغ پیتاژ مدل CC2
تیغ پیتاژ مدل CC2

٪

۱۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120063667.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش مدل 981221

آب پاش مدل 981221
آب پاش مدل 981221

۲۸٪

۴,۲۰۰

۳,۰۳۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3924377.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قیچی اصلاح مو ساوی مدل 71101

قیچی اصلاح مو ساوی مدل 71101
قیچی اصلاح مو ساوی مدل 71101

۱۰٪

۲۰,۷۹۰

۱۸,۷۱۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4018378.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پودر حالت دهنده مو پشنیت مدل 80501

پودر حالت دهنده مو پشنیت مدل 80501
پودر حالت دهنده مو پشنیت مدل 80501

٪

۶۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3924463.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قیچی اصلاح مو ساوی مدل 71102

قیچی اصلاح مو ساوی مدل 71102
قیچی اصلاح مو ساوی مدل 71102

٪

۱۶,۶۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120737485.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش دکتر مورنینگ مدل ZA01

آب پاش دکتر مورنینگ مدل ZA01
آب پاش دکتر مورنینگ مدل ZA01

٪

۳۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2825063.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لاک خشک کن SUN mini مدل UVLED

لاک خشک کن SUN mini مدل UVLED
لاک خشک کن SUN mini مدل UVLED

٪

۱۴۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120426661.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش کد A002

آب پاش کد A002
آب پاش کد A002

٪

۹,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114990908.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پاور استایلر سشوار مو مدل E20

پاور استایلر سشوار مو مدل E20
پاور استایلر سشوار مو مدل E20

٪

۱۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5520973.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیشبند اصلاح مدل E-201

پیشبند اصلاح مدل E-201
پیشبند اصلاح مدل E-201

٪

۸,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a6fa34a3ffdf1e848535d32c823fd1acc6df0fa2_1599563754.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قیچی بینی دی اند دی مدل PRO

قیچی بینی دی اند دی مدل PRO
قیچی بینی دی اند دی مدل PRO

۱۱٪

۴۸,۰۰۰

۴۲,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f7091c8ffcb4da644116d1654390608f04147da0_1601961201.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش مدل E11

آب پاش مدل E11
آب پاش مدل E11

۵۲٪

۶,۴۰۰

۳,۰۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4142840.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پایه سشوار مدل 71701

پایه سشوار مدل 71701
پایه سشوار مدل 71701

٪

۱۵۶,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3357101.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیش بند اصلاح باران مدل B12

پیش بند اصلاح باران مدل B12
پیش بند اصلاح باران مدل B12

۱۱٪

۲۶,۹۰۰

۲۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aa487f4ba9ef75d50acd1dfe08813d33350c1a91_1593890547.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش کد A-001

آب پاش کد A-001
آب پاش کد A-001

٪

۲۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121937207.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیش بند و هدبند اصلاح یکبار مصرف مدل P_10

پیش بند و هدبند اصلاح یکبار مصرف مدل P_10
پیش بند و هدبند اصلاح یکبار مصرف مدل P_10

٪

۱,۵۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5355353.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیش بند اصلاح کد 26

پیش بند اصلاح کد 26
پیش بند اصلاح کد 26

۶٪

۷,۹۰۰

۷,۴۲۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/116647133.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

حلقه تزیینی مو کد SR 01 بسته 10 عددی

حلقه تزیینی مو کد SR 01 بسته 10 عددی
حلقه تزیینی مو کد SR 01 بسته 10 عددی

۱۱٪

۸,۸۲۰

۷,۸۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/01d1300c13e226cad32b6874966106f86cbcd475_1601961649.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش مدل E21

آب پاش مدل E21
آب پاش مدل E21

۳۹٪

۱۴,۶۶۰

۹,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3734391.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لاک خشک کن سان مدل ONE-48

لاک خشک کن سان مدل ONE-48
لاک خشک کن سان مدل ONE-48

٪

۴۰۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113443644.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دست مصنوعی کاشت ناخن مدل SHN01

دست مصنوعی کاشت ناخن مدل SHN01
دست مصنوعی کاشت ناخن مدل SHN01

۲۶٪

۳۷۳,۰۰۰

۲۷۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119420091.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تیغ پیتاژ کد DN3

تیغ پیتاژ کد DN3
تیغ پیتاژ کد DN3

٪

۱,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114170689.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

موپران آرایشگاهی فافا کد 008

موپران آرایشگاهی فافا کد 008
موپران آرایشگاهی فافا کد 008

٪

۷,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c788dc253d51acd2913c6aa8311aeaa50d0e6501_1604246663.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش مدل پر کد 5123

آب پاش مدل پر کد 5123
آب پاش مدل پر کد 5123

٪

۲۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5073445.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

موپران آرایشگاهی مدل 254

موپران آرایشگاهی مدل 254
موپران آرایشگاهی مدل 254

٪

۷,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110353908.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قیچی اس جی ان مدل Sheng

قیچی اس جی ان مدل Sheng
قیچی اس جی ان مدل Sheng

٪

۵۰,۲۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113441962.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پد آرایشی بیول مدل Smoth

پد آرایشی بیول مدل Smoth
پد آرایشی بیول مدل Smoth

٪

۱۸,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114385370.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قیچی شین مدل 405M

قیچی شین مدل 405M
قیچی شین مدل 405M

٪

۶۱,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120679183.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش مدل SP

آب پاش مدل SP
آب پاش مدل SP

۱۹٪

۴,۲۰۰

۳,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5bea1c0d4120f9050249da6223a5dcc660a57d0e_1602260306.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیش بند و هدبند یکبار مصرف مهرسان مدل M62 بسته 5 عددی

پیش بند و هدبند یکبار مصرف مهرسان مدل M62 بسته 5 عددی
پیش بند و هدبند یکبار مصرف مهرسان مدل M62 بسته 5 عددی

۱۳٪

۱۱,۵۰۰

۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5354502.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

موپران آرایشگاهی طرح سه ستاره کد 003

موپران آرایشگاهی طرح سه ستاره کد 003
موپران آرایشگاهی طرح سه ستاره کد 003

٪

۱۱,۸۷۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9550aef6686fa04909021e4f1683c80aecbc5721_1596350414.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قیچی اصلاح ساووی کد KG-01

قیچی اصلاح ساووی کد KG-01
قیچی اصلاح ساووی کد KG-01

٪

۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114317210.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیش بند یکبار مصرف مدل PSG50 بسته 50 عددی

پیش بند یکبار مصرف مدل PSG50 بسته 50 عددی
پیش بند یکبار مصرف مدل PSG50 بسته 50 عددی

٪

۱۰,۱۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4404057.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

موپران آرایشگاهی طرح سه ستاره

موپران آرایشگاهی طرح سه ستاره
موپران آرایشگاهی طرح سه ستاره

٪

۶۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114324864.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قیچی ریلکس کد 541

قیچی ریلکس کد 541
قیچی ریلکس کد 541

٪

۲۱,۹۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/122060617.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بند انداز دستی روژینا رز کد 01

بند انداز دستی روژینا رز کد 01
بند انداز دستی روژینا رز کد 01

٪

۲۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110994790.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قیچی اصلاح شین مدل INETR

قیچی اصلاح شین مدل INETR
قیچی اصلاح شین مدل INETR

٪

۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112500856.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ورکشاپ آرایش صورت مدل FBL01

ورکشاپ آرایش صورت مدل FBL01
ورکشاپ آرایش صورت مدل FBL01

٪

۱۹,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111859502.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

تیغ پیتاژ کد 0032

تیغ پیتاژ کد 0032
تیغ پیتاژ کد 0032

٪

۲,۱۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121592781.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش مدل Q600

آب پاش مدل Q600
آب پاش مدل Q600

٪

۱۴,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4042748.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قیچی پیتاژ مدل P.A.S

قیچی پیتاژ مدل P.A.S
قیچی پیتاژ مدل P.A.S

٪

۴۳,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/11e2c1807a1ff68cc50690cab49a5c71b9693b67_1597230592.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش کد A001bl

آب پاش کد A001bl
آب پاش کد A001bl

۱۱٪

۱۵,۰۰۰

۱۳,۳۰۰ تومان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110140703.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیش بند اصلاح سان سیل مدل بند دار

پیش بند اصلاح سان سیل مدل بند دار
پیش بند اصلاح سان سیل مدل بند دار

٪

۲۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/60a80e97ff96031b204b2ca7602ce7df47c4d181_1602768555.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چسب کلاه گیس و پروتز سوپرتیپ کد 02 بسته 30 عددی

چسب کلاه گیس و پروتز سوپرتیپ کد 02 بسته 30 عددی
چسب کلاه گیس و پروتز سوپرتیپ کد 02 بسته 30 عددی

٪

۱۶۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121592669.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آب پاش مدل Q500

آب پاش مدل Q500
آب پاش مدل Q500

٪

۱۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5048402.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رول گردن هالسچتکراز مدل Top مجموعه 5 عددی

رول گردن هالسچتکراز مدل Top مجموعه 5 عددی
رول گردن هالسچتکراز مدل Top مجموعه 5 عددی

٪

۷۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111515732.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

پیش بند اصلاح مدل V1 غیر اصل

پیش بند اصلاح مدل V1 غیر اصل
پیش بند اصلاح مدل V1 غیر اصل

٪

۳۷,۵۰۰ تومان