بررسی لیست بهترین دوربین های ورزشی و فیلم برداری

به اشتراک بگذارید

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/14ee4d2c1af7563e4fc856f91c6fa5a902401531_1601103882.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین فیلم برداری ورزشی گوپرو مدل Hero 9 Black

دوربین فیلم برداری ورزشی گوپرو مدل Hero 9 Black
دوربین فیلم برداری ورزشی گوپرو مدل Hero 9 Black
۱۱,۹۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112813529.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین فیلم برداری ورزشی مدل SQ11

دوربین فیلم برداری ورزشی مدل SQ11
دوربین فیلم برداری ورزشی مدل SQ11
۲۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111417435.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین فیلم برداری سامسونگ مدل HMX-F810

دوربین فیلم برداری سامسونگ مدل HMX-F810
دوربین فیلم برداری سامسونگ مدل HMX-F810
۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3307199.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین فیلم برداری پاناسونیک مدل HC-X1

دوربین فیلم برداری پاناسونیک مدل HC-X1
دوربین فیلم برداری پاناسونیک مدل HC-X1
۸۵,۰۰۵,۹۰۰
٪۲
۸۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114702433.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین فیلمبرداری ورزشی گوپرو مدل MAX

دوربین فیلمبرداری ورزشی گوپرو مدل MAX
دوربین فیلمبرداری ورزشی گوپرو مدل MAX
۱۵,۱۰۰,۰۰۰
٪۷
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4934448.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین فیلم برداری دی جی آی مدل Osmo Pocket

دوربین فیلم برداری دی جی آی مدل Osmo Pocket
دوربین فیلم برداری دی جی آی مدل Osmo Pocket
۷,۳۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1390747.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین فیلم برداری سونی مدل AXP55 4K

دوربین فیلم برداری سونی مدل AXP55 4K
دوربین فیلم برداری سونی مدل AXP55 4K
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a33130812c1a7cb9e18967304ccc8b3e4edb1e5a_1600284339.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین فیلم برداری ورزشی مدل SQ12 MINI DV

دوربین فیلم برداری ورزشی مدل SQ12 MINI DV
دوربین فیلم برداری ورزشی مدل SQ12 MINI DV
۵۹۸,۰۰۰
٪۲۲
۴۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b72fc3af7d5aeccaa6575deb6e9df9f4e5dcf7fb_1604225320.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین فیلم برداری ورزشی مدل A9

دوربین فیلم برداری ورزشی مدل A9
دوربین فیلم برداری ورزشی مدل A9
۹۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0faed1575c2cd4f147b92625603e2102305febe5_1596537514.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین فیلمبرداری سامسونگ مدل HMX-F80

دوربین فیلمبرداری سامسونگ مدل HMX-F80
دوربین فیلمبرداری سامسونگ مدل HMX-F80
۲,۵۰۰,۰۰۰
٪۲۴
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/276614.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین فیلمبرداری سونی مدل HDR-CX405

دوربین فیلمبرداری سونی مدل HDR-CX405
دوربین فیلمبرداری سونی مدل HDR-CX405
۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110381395.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین فیلم برداری خودرو مدل K60

دوربین فیلم برداری خودرو مدل K60
دوربین فیلم برداری خودرو مدل K60
۴۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/232c086a2673c1e5730d17f92c5d21554b9866f3_1600263196.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین فیلمبرداری ورزشی مدل F60

دوربین فیلمبرداری ورزشی مدل F60
دوربین فیلمبرداری ورزشی مدل F60
۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113634175.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین فیلم برداری ورزشی گوپرو مدل Hero 8 Black

دوربین فیلم برداری ورزشی گوپرو مدل Hero 8 Black
دوربین فیلم برداری ورزشی گوپرو مدل Hero 8 Black
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/04e0ad748057c7eb2dcc14c5fed4c467cf495aff_1608640631.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین فیلم برداری ورزشی مدل A7

دوربین فیلم برداری ورزشی مدل A7
دوربین فیلم برداری ورزشی مدل A7
۷۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3307131.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین فیلم برداری پاناسونیک مدل HC-MDH3

دوربین فیلم برداری پاناسونیک مدل HC-MDH3
دوربین فیلم برداری پاناسونیک مدل HC-MDH3
۲۷,۶۶۰,۶۵۰
٪۶
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110288363.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل WR1

دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل WR1
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل WR1
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1847821.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین فیلم برداری چراغ‌قوه‌ای آمو مدل AT-FL2200

دوربین فیلم برداری چراغ‌قوه‌ای آمو مدل AT-FL2200
دوربین فیلم برداری چراغ‌قوه‌ای آمو مدل AT-FL2200
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/520206.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین فیلم برداری سونی مدل FDR-AX53

دوربین فیلم برداری سونی مدل FDR-AX53
دوربین فیلم برداری سونی مدل FDR-AX53
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/94e235ff3096169821fa35ab1e149f92af70fa7f_1610266974.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین فیلم برداری سامسونگ مدل HMX_F80

دوربین فیلم برداری سامسونگ مدل HMX_F80
دوربین فیلم برداری سامسونگ مدل HMX_F80
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/edd8d0cc441ed3fac0491df674298ea810c49edc_1610897052.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین فیلم برداری مدل md80

دوربین فیلم برداری مدل md80
دوربین فیلم برداری مدل md80
۳۳۰,۰۰۰
٪۵
۳۱۳,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/436096.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین فیلمبرداری سونی HDR-PJ410

دوربین فیلمبرداری سونی HDR-PJ410
دوربین فیلمبرداری سونی HDR-PJ410
۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fb576301fa5b53a69a3a7b022b42b985cc639295_1607168788.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین فیلم برداری اینستا 360 مدل ONE R 1-INCH EDITION

دوربین فیلم برداری اینستا 360 مدل ONE R 1-INCH EDITION
دوربین فیلم برداری اینستا 360 مدل ONE R 1-INCH EDITION
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/61273.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین فیلم برداری سامسونگ HMX-H405

دوربین فیلم برداری سامسونگ HMX-H405
دوربین فیلم برداری سامسونگ HMX-H405
۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112943352.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین فیلمبرداری مدل AB 45

دوربین فیلمبرداری مدل AB 45
دوربین فیلمبرداری مدل AB 45
۲۳۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120697293.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین فیلم برداری ورزشی مدل Q7

دوربین فیلم برداری ورزشی مدل Q7
دوربین فیلم برداری ورزشی مدل Q7
۶۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113018370.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین فیلم برداری ورزشی مدل 4SU به همراه لوازم جانبی

دوربین فیلم برداری ورزشی مدل 4SU به همراه لوازم جانبی
دوربین فیلم برداری ورزشی مدل 4SU به همراه لوازم جانبی
۷۳۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/993128d4a1a53bf2320807001bf606543f209e31_1607329569.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین فیلمبرداری سامسونگ مدل HMX-F80

دوربین فیلمبرداری سامسونگ مدل HMX-F80
دوربین فیلمبرداری سامسونگ مدل HMX-F80
۳,۲۰۰,۰۰۰
٪۴۱
۱,۸۸۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113691685.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین فیلمبرداری ورزشی شیائومی مدل Sphere

دوربین فیلمبرداری ورزشی شیائومی مدل Sphere
دوربین فیلمبرداری ورزشی شیائومی مدل Sphere
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c5bad927c158a90647d5d03264df31d51b08bb95_1598976274.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین فیلمبرداری بل اند هاول مدل 1235

دوربین فیلمبرداری بل اند هاول مدل 1235
دوربین فیلمبرداری بل اند هاول مدل 1235
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7c1f6d5f427a70c7434144b26d628eb11ad074c8_1610455897.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین فیلمبرداری سامسونگ مدل HMX-F80 M

دوربین فیلمبرداری سامسونگ مدل HMX-F80 M
دوربین فیلمبرداری سامسونگ مدل HMX-F80 M
۳,۵۰۰,۰۰۰
٪۴۳
۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b0b6233e200d8230b1b0dca702f214d427666255_1599230512.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین فیلم برداری خودرو مدل LJ-01

دوربین فیلم برداری خودرو مدل LJ-01
دوربین فیلم برداری خودرو مدل LJ-01
۶۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aaa5dff1d050bf9f7a814f0e16cd8465fb69cbe1_1606922749.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین فیلم برداری اینستا 360 مدل GO

دوربین فیلم برداری اینستا 360 مدل GO
دوربین فیلم برداری اینستا 360 مدل GO
۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111398513.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین فیلم برداری ورزشی دی جی آی مدل Osmo Action

دوربین فیلم برداری ورزشی دی جی آی مدل Osmo Action
دوربین فیلم برداری ورزشی دی جی آی مدل Osmo Action
۷,۴۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113226637.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119 V3 - G

دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119 V3 - G
دوربین فیلم برداری خودرو وای فو مدل A119 V3 - G
۳,۸۴۵,۰۰۰
٪۱۰
۳,۴۶۰,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114953839.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دوربین فیلم برداری خودرو مدل T672

دوربین فیلم برداری خودرو مدل T672
دوربین فیلم برداری خودرو مدل T672
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان