بررسی لیست بهترین تلسکوپ ها

به اشتراک بگذارید

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3008907.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلسکوپ شکستی مدل Celestial Body Accidence

تلسکوپ شکستی مدل Celestial Body Accidence
تلسکوپ شکستی مدل Celestial Body Accidence
۷۶۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/38c8e631b91ad8903969c617da6409f1e212f1c0_1600771989.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلسکوپ اکیوتر مدل Maksy 60

تلسکوپ اکیوتر مدل Maksy 60
تلسکوپ اکیوتر مدل Maksy 60
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dc7478e4f388832a5e87380563c23b1face5269f_1611652321.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلسکوپ سلسترون مدل 90090

تلسکوپ سلسترون مدل 90090
تلسکوپ سلسترون مدل 90090
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c7f6548cb57a9f8bafd045e0146e0a9af7302af8_1604902570.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلسکوپ کد 2120

تلسکوپ کد 2120
تلسکوپ کد 2120
۴۴۵,۶۰۰
٪۲
۴۳۶,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d53497281188149456a6f0ffa706c4f03970a001_1597754217.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلسکوپ مدل C 2158

تلسکوپ مدل C 2158
تلسکوپ مدل C 2158
۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2651146238e7f09cc75dad222ec54e119b613449_1595494091.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلسکوپ مدل c 2105

تلسکوپ مدل c 2105
تلسکوپ مدل c 2105
۴۵۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cb8a95afb0d5e44911a3262a17d62755c0efa368_1598282711.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلسکوپ کد 1010

تلسکوپ کد 1010
تلسکوپ کد 1010
۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2bc4b1524960cb081ab52b20c6f3baafa418b028_1606314341.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلسکوپ مدل CAM کد 60900

تلسکوپ مدل CAM کد 60900
تلسکوپ مدل CAM کد 60900
۹,۵۰۰,۰۰۰
٪۳
۹,۲۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/12f1cfd0dc3056bfe51a1f013a0c2ac13cfcef6c_1608825814.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلسکوپ مدل اکیوتر کد maksy 50

تلسکوپ مدل اکیوتر کد maksy 50
تلسکوپ مدل اکیوتر کد maksy 50
۳,۰۰۰,۰۰۰
٪۱۵
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/588d5abf673555189aa2da1812c3fef6fe4cb2db_1609244885.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلسکوپ لئوپولد کد 90090

تلسکوپ لئوپولد کد 90090
تلسکوپ لئوپولد کد 90090
۹,۹۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5e010c4ec8b4b0cd3bdb2e0b5967b955d1ad533a_1609665207.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلسکوپ مدل آلپن مدل 20-60x60

تلسکوپ مدل آلپن مدل 20-60x60
تلسکوپ مدل آلپن مدل 20-60x60
۴,۶۰۰,۰۰۰
٪۳
۴,۴۶۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b2183d429cd3a858fabd375c11a3569e6b88fd8f_1601274404.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلسکوپ کد c2112

تلسکوپ کد c2112
تلسکوپ کد c2112
۹۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aeeb594c4fb5ac2af810321492d4e28bd007d50a_1609403040.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلسکوپ کد 52x45-15

تلسکوپ کد 52x45-15
تلسکوپ کد 52x45-15
۲,۹۵۰,۰۰۰
٪۳
۲,۸۶۱,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/025a911abe3819df34197fe1af993842c5749e5b_1609308620.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلسکوپ لئوپولد کد 90070

تلسکوپ لئوپولد کد 90070
تلسکوپ لئوپولد کد 90070
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/59637d1d5b2f11f5d0ad9d3158579779013d8b93_1609660901.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلسکوپ لئوپولد کد 350x501

تلسکوپ لئوپولد کد 350x501
تلسکوپ لئوپولد کد 350x501
۴,۶۰۰,۰۰۰
٪۱۰
۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5c61382513dfdf1f78c785c0f0b992f924c5d1a8_1613378692.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلسکوپ مدل Generation کد 30022

تلسکوپ مدل Generation کد 30022
تلسکوپ مدل Generation کد 30022
۲,۷۵۰,۰۰۰
٪۷
۲,۵۵۷,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a893afeb36f962850b676cf1a6953a92649c7519_1612615407.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلسکوپ سلسترون مدل 70070

تلسکوپ سلسترون مدل 70070
تلسکوپ سلسترون مدل 70070
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ff8a982c6ef05be40a29c65089b2482676db4e7a_1613375656.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلسکوپ مدل Die Cast کد 2073

تلسکوپ مدل Die Cast کد 2073
تلسکوپ مدل Die Cast کد 2073
۲,۷۵۰,۰۰۰
٪۹
۲,۵۰۲,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2392087.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلسکوپ دریسکو مدل F76700

تلسکوپ دریسکو مدل F76700
تلسکوپ دریسکو مدل F76700
۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2381870.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلسکوپ دریسکو مدل F60900

تلسکوپ دریسکو مدل F60900
تلسکوپ دریسکو مدل F60900
۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2405467.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلسکوپ دریسکو مدل F60700

تلسکوپ دریسکو مدل F60700
تلسکوپ دریسکو مدل F60700
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a2ab6effb8cd0207823ef0f529f2c6eac33720c4_1605190205.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تلسکوپ دریسکو مدل 60f700

تلسکوپ دریسکو مدل 60f700
تلسکوپ دریسکو مدل 60f700
۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان