بررسی لیست دمنده و مکنده ها

به اشتراک بگذارید

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114757854.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه دمنده و مکنده اکم مدل BL2301

دستگاه دمنده و مکنده اکم مدل BL2301
دستگاه دمنده و مکنده اکم مدل BL2301
۳۱۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/544186a31ef9b55acfd040fc8adc6cbb403638da_1606306507.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه دمنده و مکنده رونیکس مدل 1206

دستگاه دمنده و مکنده رونیکس مدل 1206
دستگاه دمنده و مکنده رونیکس مدل 1206
۶۲۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b3bdb818b960c78f69807f0025bf80fd2be9a8b2_1595065388.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه دمنده و مکنده هیوندای مدل HP7160BL کد D-7160

دستگاه دمنده و مکنده هیوندای مدل HP7160BL کد D-7160
دستگاه دمنده و مکنده هیوندای مدل HP7160BL کد D-7160
۱,۴۶۰,۰۰۰
٪۱۸
۱,۱۹۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113265666.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه دمنده و مکنده هیوندای مدل HP7160BL

دستگاه دمنده و مکنده هیوندای مدل HP7160BL
دستگاه دمنده و مکنده هیوندای مدل HP7160BL
۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2421567.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه دمنده و مکنده پروتک مدل UN122302

دستگاه دمنده و مکنده پروتک مدل UN122302
دستگاه دمنده و مکنده پروتک مدل UN122302
۶۱۸,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6918f966e7fa582a3dacd29d2b4252228b1694d7_1594125028.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه دمنده و مکنده بلوور المکس مدل E.B 631

دستگاه دمنده و مکنده بلوور المکس مدل E.B 631
دستگاه دمنده و مکنده بلوور المکس مدل E.B 631
۸۰۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2670158.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه دمنده و مکنده رونیکس مدل 1205

دستگاه دمنده و مکنده رونیکس مدل 1205
دستگاه دمنده و مکنده رونیکس مدل 1205
۹۸۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5b90697e2c01efc1d51da49b2e86d36a0de51cea_1601983611.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فن دمنده مدل HSY-024kV

فن دمنده مدل HSY-024kV
فن دمنده مدل HSY-024kV
۷۸,۱۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121460466.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه دمنده و مکنده بلوور یوکام مدل jk700w

دستگاه دمنده و مکنده بلوور یوکام مدل jk700w
دستگاه دمنده و مکنده بلوور یوکام مدل jk700w
۵۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112983129.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه دمنده و مکنده ادون کد ED-MB-23A

دستگاه دمنده و مکنده ادون کد ED-MB-23A
دستگاه دمنده و مکنده ادون کد ED-MB-23A
۴۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111143148.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه دمنده و مکنده توسن مدل 7007B

دستگاه دمنده و مکنده توسن مدل 7007B
دستگاه دمنده و مکنده توسن مدل 7007B
۹۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1876446.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه دمنده و مکنده بوش مدل GBL 800E

دستگاه دمنده و مکنده بوش مدل GBL 800E
دستگاه دمنده و مکنده بوش مدل GBL 800E
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113697048.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه دمنده و مکنده کرون مدل CT17010

دستگاه دمنده و مکنده کرون مدل CT17010
دستگاه دمنده و مکنده کرون مدل CT17010
۹۱۰,۰۰۰
٪۵
۸۶۴,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/375587.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه مکنده-دمنده رونیکس مدل 1202

دستگاه مکنده-دمنده رونیکس مدل 1202
دستگاه مکنده-دمنده رونیکس مدل 1202
۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1e9377bed0308b32395e0991109ee34246d36a15_1603207443.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فن دمنده مدل HSY-012MS

فن دمنده مدل HSY-012MS
فن دمنده مدل HSY-012MS
۸۰,۰۴۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b440c35a35c9bb80a1e05aea74b1f1b4177ba1a6_1607340458.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه دمنده و مکنده رونیکس مدل Rh-1207

دستگاه دمنده و مکنده رونیکس مدل Rh-1207
دستگاه دمنده و مکنده رونیکس مدل Rh-1207
۷۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111960834.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه دمنده و مکنده توسن مدل 7007B

دستگاه دمنده و مکنده توسن مدل 7007B
دستگاه دمنده و مکنده توسن مدل 7007B
۹۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/384139.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه دمنده و مکنده آاگ مدل GM 600E

دستگاه دمنده و مکنده آاگ مدل GM 600E
دستگاه دمنده و مکنده آاگ مدل GM 600E
۱,۸۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/41e01b6ca54737339cdf1e90ea46c9b56340ad1e.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فن پکیج دمنده مدل DGB-H

فن پکیج دمنده مدل DGB-H
فن پکیج دمنده مدل DGB-H
۴۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c41f4d57de19f6f0c7aff44fc3b1ab9244cf1e80_1603568481.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه دمنده و مکنده بوش مدل Universal Garden Tidy

دستگاه دمنده و مکنده بوش مدل Universal Garden Tidy
دستگاه دمنده و مکنده بوش مدل Universal Garden Tidy
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119730388.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه دمنده و مکنده هوم لایت مدل HBL26BVB کد 09

دستگاه دمنده و مکنده هوم لایت مدل HBL26BVB کد 09
دستگاه دمنده و مکنده هوم لایت مدل HBL26BVB کد 09
۱۷,۱۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/906ab5c1ee16dff8468e98d7a0c4ebfc92697e5f_1606138667.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه دمنده و مکنده سیلور مدل GT-BR750W

دستگاه دمنده و مکنده سیلور مدل GT-BR750W
دستگاه دمنده و مکنده سیلور مدل GT-BR750W
۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1537877.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه دمنده و مکنده دیوالت مدل DWB800

دستگاه دمنده و مکنده دیوالت مدل DWB800
دستگاه دمنده و مکنده دیوالت مدل DWB800
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1682362.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه دمنده محک مدل BC-2.8

دستگاه دمنده محک مدل BC-2.8
دستگاه دمنده محک مدل BC-2.8
۸۰۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120560335.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه دمنده و مکنده بلوور مدل YP530B

دستگاه دمنده و مکنده بلوور مدل YP530B
دستگاه دمنده و مکنده بلوور مدل YP530B
۸۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0941ce17cb0d3153aae038d44f60934dcb5c48a2_1604995335.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فن دمنده مدل AM.F.135.2P

فن دمنده مدل AM.F.135.2P
فن دمنده مدل AM.F.135.2P
۱,۲۰۰,۰۰۰
٪۱۰
۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1054319.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه دمنده و مکنده پروتک مدل UN122802

دستگاه دمنده و مکنده پروتک مدل UN122802
دستگاه دمنده و مکنده پروتک مدل UN122802
۶۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/724789.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه دمنده و مکنده ماکیتا مدل UB1103

دستگاه دمنده و مکنده ماکیتا مدل UB1103
دستگاه دمنده و مکنده ماکیتا مدل UB1103
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1922229.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه دمنده اکتیو مدل AC2025B

دستگاه دمنده اکتیو مدل AC2025B
دستگاه دمنده اکتیو مدل AC2025B
۵۹۰,۰۰۰
٪۳
۵۷۴,۹۴۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/793453.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه دمنده و مکنده بوش ALS 25

دستگاه دمنده و مکنده بوش ALS 25
دستگاه دمنده و مکنده بوش ALS 25
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110733527.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه دمنده و مکنده چند منظوره کنزاکس مدل KPC-11700

دستگاه دمنده و مکنده چند منظوره کنزاکس مدل KPC-11700
دستگاه دمنده و مکنده چند منظوره کنزاکس مدل KPC-11700
۲,۰۸۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0b1c9dc49f9c7409350d2bc90b41bc3c23c4cdeb_1605438071.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه دمنده اینکو مدل AB4018

دستگاه دمنده اینکو مدل AB4018
دستگاه دمنده اینکو مدل AB4018
۵۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b3bdb818b960c78f69807f0025bf80fd2be9a8b2_1600935284.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه دمنده و مکنده هیوندای مدل HP71600BLL کد HL60

دستگاه دمنده و مکنده هیوندای مدل HP71600BLL کد HL60
دستگاه دمنده و مکنده هیوندای مدل HP71600BLL کد HL60
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0cd1b61db59a529cfd6ae15bf6fed74566d86620_1595076850.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه دمنده و مکنده محک مدل BVC-3.5

دستگاه دمنده و مکنده محک مدل BVC-3.5
دستگاه دمنده و مکنده محک مدل BVC-3.5
۱,۰۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112139086.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه دمنده و مکنده اسپاد مدل SP0128

دستگاه دمنده و مکنده اسپاد مدل SP0128
دستگاه دمنده و مکنده اسپاد مدل SP0128
۷۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d159489b8a90a4c38e6b8c45f1500cd55731a772_1605695994.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه دمنده و مکنده اکتیو تولز مدل AC-2560N

دستگاه دمنده و مکنده اکتیو تولز مدل AC-2560N
دستگاه دمنده و مکنده اکتیو تولز مدل AC-2560N
۱,۲۲۰,۰۰۰
٪۳۳
۸۱۲,۱۹۰ تومان