بررسی لیست لوستر و آباژور

به اشتراک بگذارید

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1175868.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_350,w_350/quality,q_60

لوستر و چراغ آویز3 شعله سهیل مدل گلد 2

لوستر و چراغ آویز3 شعله سهیل مدل گلد 2
لوستر و چراغ آویز3 شعله سهیل مدل گلد 2
۱۳,۴۱۵,۰۰۰
۳۰٪
۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4853794.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_350,w_350/quality,q_60

لوستر سقفی چشمه نور کد 6638/20

لوستر سقفی چشمه نور کد 6638/20
لوستر سقفی چشمه نور کد 6638/20
۱,۲۱۷,۰۰۰
۱۶٪
۱,۰۲۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4583390.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_350,w_350/quality,q_60

لوستر چشمه نور 15 شعله کد C2725

لوستر چشمه نور 15 شعله کد C2725
لوستر چشمه نور 15 شعله کد C2725
۶۱۰,۰۰۰
۲۲٪
۴۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114267733.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_350,w_350/quality,q_60

لوستر دیلایت مدل SINAN-ZZNGHE کد DLT1125

لوستر دیلایت مدل SINAN-ZZNGHE کد DLT1125
لوستر دیلایت مدل SINAN-ZZNGHE کد DLT1125
۱,۱۲۸,۰۰۰
۲۲٪
۸۷۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3158342.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر سقفی چشمه نور کد 2631/40

لوستر سقفی چشمه نور کد 2631/40
لوستر سقفی چشمه نور کد 2631/40
۱۷۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114828330.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر دیلایت طرح ذوزنقه SINAN کد DLT671

لوستر دیلایت طرح ذوزنقه SINAN کد DLT671
لوستر دیلایت طرح ذوزنقه SINAN کد DLT671
۸۱۸,۰۰۰
٪۲۵
۶۱۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1024416.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر سقفی مدرن کد 6601

لوستر سقفی مدرن کد 6601
لوستر سقفی مدرن کد 6601
۲۰,۸۳۷,۰۰۰
٪۳۰
۱۴,۵۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112735649.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر و چراغ آویز سهیل مدل چتری B2

لوستر و چراغ آویز سهیل مدل چتری B2
لوستر و چراغ آویز سهیل مدل چتری B2
۱۳۹,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4264281.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر رایکا مدل ROS736

لوستر رایکا مدل ROS736
لوستر رایکا مدل ROS736
۲,۲۹۷,۰۰۰
٪۳۱
۱,۵۸۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110443073.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر 12 شعله کد 1324

لوستر 12 شعله کد 1324
لوستر 12 شعله کد 1324
۴۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3937318.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر سقفی چشمه نور کد 6638/40

لوستر سقفی چشمه نور کد 6638/40
لوستر سقفی چشمه نور کد 6638/40
۱,۲۰۰,۰۰۰
٪۴
۱,۱۵۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110731349.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر 5 شعله چشمه نور کد C2637.5A

لوستر 5 شعله چشمه نور کد C2637.5A
لوستر 5 شعله چشمه نور کد C2637.5A
۱۵۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3627818.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر مدل hk220

لوستر مدل hk220
لوستر مدل hk220
۱۱۸,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114255007.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر سقفی چشمه نور کد A6638/40-40-S

لوستر سقفی چشمه نور کد A6638/40-40-S
لوستر سقفی چشمه نور کد A6638/40-40-S
۴,۲۵۰,۰۰۰
٪۳۵
۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114828534.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر 12 شعله چشمه نور کد CA2970/4-8-BO

لوستر 12 شعله چشمه نور کد CA2970/4-8-BO
لوستر 12 شعله چشمه نور کد CA2970/4-8-BO
۱,۸۴۷,۰۰۰
٪۲۷
۱,۳۴۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112301194.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چراغ دیواری مدل BL54

چراغ دیواری مدل BL54
چراغ دیواری مدل BL54
۱,۰۶۶,۰۰۰
٪۳۳
۷۱۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5067815.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چراغ سقفی لوستر ماد کد 4F-nb

چراغ سقفی لوستر ماد کد 4F-nb
چراغ سقفی لوستر ماد کد 4F-nb
۲۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1723233.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر و چراغ آویز سهیل مدل گلد4

لوستر و چراغ آویز سهیل مدل گلد4
لوستر و چراغ آویز سهیل مدل گلد4
۲,۰۶۶,۰۰۰
٪۲۷
۱,۵۰۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6d7e60bfd86e4c9cf39b4807edd3e88de0e598e0_1606033720.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر و چراغ آویز 3 شعله سهیل مدل گلد 1

لوستر و چراغ آویز 3 شعله سهیل مدل گلد 1
لوستر و چراغ آویز 3 شعله سهیل مدل گلد 1
۴,۷۵۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113391521.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چراغ سقفی لوستر ماد کد 3n/j3

چراغ سقفی لوستر ماد کد 3n/j3
چراغ سقفی لوستر ماد کد 3n/j3
۷۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110491695.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر چشمه نور 5 شعله کد 888/5WT

لوستر چشمه نور 5 شعله کد 888/5WT
لوستر چشمه نور 5 شعله کد 888/5WT
۱۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110786774.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چراغ آویز نجم تک شعله کد 4209

چراغ آویز نجم تک شعله کد 4209
چراغ آویز نجم تک شعله کد 4209
۱۹۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3158236.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوسترسقفی مدرن مستطیل ماد1طبقه کدN105k

لوسترسقفی مدرن مستطیل ماد1طبقه کدN105k
لوسترسقفی مدرن مستطیل ماد1طبقه کدN105k
۱۷۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110978403.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر 3 شعله مدل G161

لوستر 3 شعله مدل G161
لوستر 3 شعله مدل G161
۱۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4853794.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر و چراغ آویز کد 02/33/G

لوستر و چراغ آویز کد 02/33/G
لوستر و چراغ آویز کد 02/33/G
۱,۲۱۷,۰۰۰
٪۱۶
۱,۰۲۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1709825.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر سقفی چشمه نور کد A6638/80-S

لوستر سقفی چشمه نور کد A6638/80-S
لوستر سقفی چشمه نور کد A6638/80-S
۵۸,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3196264.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر 10شعله چشمه نور کد SA3559/5+5-AO

لوستر 10شعله چشمه نور کد SA3559/5+5-AO
لوستر 10شعله چشمه نور کد SA3559/5+5-AO
۵۹۰,۰۰۰
٪۲۰
۴۷۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113984520.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر 6 شعله تابنده مدل آتن

لوستر 6 شعله تابنده مدل آتن
لوستر 6 شعله تابنده مدل آتن
۶۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111029141.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

چراغ آویز و لوستر چوبی هامان مدل 1-208

چراغ آویز و لوستر چوبی هامان مدل 1-208
چراغ آویز و لوستر چوبی هامان مدل 1-208
۴۲۰,۰۰۰
٪۱۵
۳۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/189221.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر سقفی مدل الیزه

لوستر سقفی مدل الیزه
لوستر سقفی مدل الیزه
۵,۸۰۷,۰۰۰
٪۲۷
۴,۲۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/34fccd722710ce80e98bfe7af1fb6f36f1011934_1607867918.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر 5 شعله چشمه نور کد A811/5

لوستر 5 شعله چشمه نور کد A811/5
لوستر 5 شعله چشمه نور کد A811/5
۳,۱۸۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5151362.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر چشمه نور کد C2926/7

لوستر چشمه نور کد C2926/7
لوستر چشمه نور کد C2926/7
۱,۷۴۰,۰۰۰
٪۱۵
۱,۴۷۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5470852.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر چشمه نور 12 شعله کد C2922/6-AW

لوستر چشمه نور 12 شعله کد C2922/6-AW
لوستر چشمه نور 12 شعله کد C2922/6-AW
۲۲۰,۰۰۰
٪۲۸
۱۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cc4d66a53dc79c502a93a3ca48ece0830b8bdc9d_1600502115.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر چشمه نور کد A6312/2H-WT

لوستر چشمه نور کد A6312/2H-WT
لوستر چشمه نور کد A6312/2H-WT
۴۸۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120937386.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لوستر دیلایت طرح ذوزنقه SINAN کد AZ-3-DLT672

لوستر دیلایت طرح ذوزنقه SINAN کد AZ-3-DLT672
لوستر دیلایت طرح ذوزنقه SINAN کد AZ-3-DLT672
۱,۱۰۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4268559.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

لامپ داخل کابینت ( پک 6 عددی )

لامپ داخل کابینت ( پک 6 عددی )
لامپ داخل کابینت ( پک 6 عددی )
۶,۶۲۵,۰۰۰
٪۳۳
۴,۴۳۸,۰۰۰ تومان