بررسی لیست بهترین ساک های ورزشی

به اشتراک بگذارید

برترین پیشنهادات خریداران

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121539050.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساک ورزشی فیرو پلاس کد 930

ساک ورزشی فیرو پلاس کد 930
ساک ورزشی فیرو پلاس کد 930
۱۸۹,۰۰۰
٪۵۳
۸۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/323e6f9942a11106d8bdc4e67c9f9f18b7df28f1_1610359131.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساک ورزشی گوگانا مدل gog2030

ساک ورزشی گوگانا مدل gog2030
ساک ورزشی گوگانا مدل gog2030
۵۹۹,۰۰۰
٪۷۰
۱۷۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6b7b0b82a9a95fa181f54f9fe93eb10d2821c73e_1611635205.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساک ورزشی فیرو مدل 1080

ساک ورزشی فیرو مدل 1080
ساک ورزشی فیرو مدل 1080
۱۸۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/05fe25d6c0d4a4e4601f3a411e856e4efe5410dd_1594676726.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساک ورزشی فیرو پلاس کد 340

ساک ورزشی فیرو پلاس کد 340
ساک ورزشی فیرو پلاس کد 340
۱۸۹,۰۰۰
٪۴۲
۱۰۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111224781.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساک ورزشی فوروارد مدل FCLT006

ساک ورزشی فوروارد مدل FCLT006
ساک ورزشی فوروارد مدل FCLT006
۲۱۰,۰۰۰
٪۴۸
۱۰۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119566152.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساک ورزشی لکسین مدل LX014

ساک ورزشی لکسین مدل LX014
ساک ورزشی لکسین مدل LX014
۱۸۹,۰۰۰
٪۴۲
۱۰۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9efdde77c7adfcf5069d933c2380f5e0e91a8287_1599660889.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساک ورزشی هنگلی کد 8006

ساک ورزشی هنگلی کد 8006
ساک ورزشی هنگلی کد 8006
۴۵۰,۰۰۰
٪۵۳
۲۱۱,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1fec3251051298cca260ae00123e911afbd75436_1599423605.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساک ورزشی فیرو پلاس کد 326

ساک ورزشی فیرو پلاس کد 326
ساک ورزشی فیرو پلاس کد 326
۲۱۹,۰۰۰
٪۴۱
۱۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b68a14cb058f6d4a8ab1d4d6ea55e3d78aab42eb_1613217898.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساک ورزشی دی کمپ کد 01

ساک ورزشی دی کمپ کد 01
ساک ورزشی دی کمپ کد 01
۳۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ca8986f54613b0a32af37bb3bff99c00274400c0_1613893577.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساک ورزشی گوگانا مدل gog2080

ساک ورزشی گوگانا مدل gog2080
ساک ورزشی گوگانا مدل gog2080
۵۹۹,۰۰۰
٪۶۸
۱۸۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/480f4da28bab797e54cff929102ad29fa7cdf2b8_1610448488.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساک ورزشی هنگلی کد 01

ساک ورزشی هنگلی کد 01
ساک ورزشی هنگلی کد 01
۳۹۰,۰۰۰
٪۵۱
۱۹۱,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110907778.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساک ورزشی مدل RF-02

ساک ورزشی مدل RF-02
ساک ورزشی مدل RF-02
۳۳,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117022838.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساک ورزشی کد 90

ساک ورزشی کد 90
ساک ورزشی کد 90
۵۲,۰۰۰
٪۵۰
۲۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2564860.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساک ورزشی مدل 59-3498

ساک ورزشی مدل 59-3498
ساک ورزشی مدل 59-3498
۶۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114399910.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساک ورزشی لکسین مدل LX013

ساک ورزشی لکسین مدل LX013
ساک ورزشی لکسین مدل LX013
۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2480320.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساک ورزشی مدل BL

ساک ورزشی مدل BL
ساک ورزشی مدل BL
۲۸,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1856392.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساک ورزشی طرح ریبوک مدلBL

ساک ورزشی طرح ریبوک مدلBL
ساک ورزشی طرح ریبوک مدلBL
۱۰۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113050350.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساک ورزشی ابرکرومبی اند فچ کد BH46

ساک ورزشی ابرکرومبی اند فچ کد BH46
ساک ورزشی ابرکرومبی اند فچ کد BH46
۱۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0508f882142a8344b6cff992030b443f34e06f09_1604247309.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساک ورزشی مدل N100

ساک ورزشی مدل N100
ساک ورزشی مدل N100
۲۷,۲۴۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120520055.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف ورزشی گرانیت مدل Duffel

کیف ورزشی گرانیت مدل Duffel
کیف ورزشی گرانیت مدل Duffel
۸۱,۹۷۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0c596d595d2d348bc55441e0a2bfa18cf12ba32c_1594280223.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساک ورزشی فوروارد مدل FCLT7004

ساک ورزشی فوروارد مدل FCLT7004
ساک ورزشی فوروارد مدل FCLT7004
۱۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a81b394886156fb1fe4fd7408ad1b954ee531278_1604324057.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساک ورزشی مدل STAR CONVERSE

ساک ورزشی مدل STAR CONVERSE
ساک ورزشی مدل STAR CONVERSE
۴۵۰,۰۰۰
٪۵۶
۱۹۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110847793.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساک ورزشی مدل KS-98

ساک ورزشی مدل KS-98
ساک ورزشی مدل KS-98
۳۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f52f86e73755ae2d596c1d89e68ebbb5f56550b2_1605370918.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساک ورزشی مدل C01

ساک ورزشی مدل C01
ساک ورزشی مدل C01
۳۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113563142.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساک ورزشی مدل KS-107

ساک ورزشی مدل KS-107
ساک ورزشی مدل KS-107
۳۳,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/716ec1987a958e44aceb70183d4f24d458f43f61_1606335969.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساک ورزشی مدل CL101

ساک ورزشی مدل CL101
ساک ورزشی مدل CL101
۳۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111071762.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساک ورزشی مدل CT 101

ساک ورزشی مدل CT 101
ساک ورزشی مدل CT 101
۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121919598.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساک ورزشی کد 9352

ساک ورزشی کد 9352
ساک ورزشی کد 9352
۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110771964.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساک ورزشی کد 9703

ساک ورزشی کد 9703
ساک ورزشی کد 9703
۳۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117996294.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساک ورزشی کد ABC01

ساک ورزشی کد ABC01
ساک ورزشی کد ABC01
۹۵,۰۰۰
٪۴۱
۵۶,۰۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111523267.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساک ورزشی مدل RBs1

ساک ورزشی مدل RBs1
ساک ورزشی مدل RBs1
۷۹,۰۰۰
٪۴۱
۴۶,۶۱۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e90f5ff1caf4178981f4d0df9310f4821bb46129_1609247427.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساک ورزشی مدل 89220-AZVB

ساک ورزشی مدل 89220-AZVB
ساک ورزشی مدل 89220-AZVB
۴۲۰,۰۰۰
٪۶۳
۱۵۵,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112368546.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساک ورزشی 3496

ساک ورزشی 3496
ساک ورزشی 3496
۳۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111307109.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساک ورزشی مدل CTPL

ساک ورزشی مدل CTPL
ساک ورزشی مدل CTPL
۶۴,۰۰۰
٪۸
۵۸,۸۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113453479.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساک ورزشی مدل NAK-001

ساک ورزشی مدل NAK-001
ساک ورزشی مدل NAK-001
۶۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2996226.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

ساک ورزشی مدل Reeb

ساک ورزشی مدل Reeb
ساک ورزشی مدل Reeb
۳۵,۰۰۰ تومان