بررسی لیست ابزار دستی

به اشتراک بگذارید

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2660949.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مجموعه40 عددی اچار بکس بی اس

مجموعه40 عددی اچار بکس بی اس
مجموعه40 عددی اچار بکس بی اس
۱۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/91541d63f52226d4c55fb68a7e9a3bc256be0bb9_1595069456.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

تبر مدل m-800

تبر مدل m-800
تبر مدل m-800
۷۵,۰۰۰
٪۶
۷۰,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/172100.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مجموعه 57 عددی جعبه ابزار لیکوتا مدل AHB-533K01

مجموعه 57 عددی جعبه ابزار لیکوتا مدل AHB-533K01
مجموعه 57 عددی جعبه ابزار لیکوتا مدل AHB-533K01
۱۰,۲۰۰,۰۰۰
٪۱۱
۹,۰۷۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/258085.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مجموعه 143 عددی جعبه ابزار لیکوتا مدل AHB-ALK8009F

مجموعه 143 عددی جعبه ابزار لیکوتا مدل AHB-ALK8009F
مجموعه 143 عددی جعبه ابزار لیکوتا مدل AHB-ALK8009F
۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8fa926e40961c4f029b389b0574c4943c43aa573_1594550102.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مجموعه 12 عددی ابزار باغبانی سامکو مدلYP012

مجموعه 12 عددی ابزار باغبانی سامکو مدلYP012
مجموعه 12 عددی ابزار باغبانی سامکو مدلYP012
۵۴۰,۰۰۰
٪۱۴
۴۶۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3197095.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مجموعه 21 عددی آچار بکس و پیچ گوشتی مدل Btis set

مجموعه 21 عددی آچار بکس و پیچ گوشتی مدل Btis set
مجموعه 21 عددی آچار بکس و پیچ گوشتی مدل Btis set
۳۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/312009.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مجموعه 12 عددی آچار بی اس مدل 622

مجموعه 12 عددی آچار بی اس مدل 622
مجموعه 12 عددی آچار بی اس مدل 622
۱۷۴,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e7058b9e21cf1b26da408d434912506424c73c62_1598862843.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مجموعه 17 عددی آچار و سری بکس رونیکس مدل RH-2617

مجموعه 17 عددی آچار و سری بکس رونیکس مدل RH-2617
مجموعه 17 عددی آچار و سری بکس رونیکس مدل RH-2617
۷۸۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ff48c31e8674b833ccc729ff6742031fe15a69be_1596873852.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مجموعه 4 عددی پیچ گوشتی موبایلی مدل M.B23

مجموعه 4 عددی پیچ گوشتی موبایلی مدل M.B23
مجموعه 4 عددی پیچ گوشتی موبایلی مدل M.B23
۲۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113666377.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کمان اره آهن و چوب کد K101

کمان اره آهن و چوب کد K101
کمان اره آهن و چوب کد K101
۷,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111844016.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قیچی باغبانی سامورای مدل KS-4T

قیچی باغبانی سامورای مدل KS-4T
قیچی باغبانی سامورای مدل KS-4T
۹۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5260439.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جعبه 26 عددی آچار بکس تاپ تول مدل GCAD2607

جعبه 26 عددی آچار بکس تاپ تول مدل GCAD2607
جعبه 26 عددی آچار بکس تاپ تول مدل GCAD2607
۳,۱۷۰,۰۰۰
٪۲
۳,۱۰۶,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a362e8af13b80dc3172e2cd90fd1523100e4c730_1598357201.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قیچی باغبانی سی آی اس مدل اس20

قیچی باغبانی سی آی اس مدل اس20
قیچی باغبانی سی آی اس مدل اس20
۳۳۰,۰۰۰
٪۴۱
۱۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112477386.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مجموعه 12 عددی اچار یکسر تخت یکسر رینگی کد 012

مجموعه 12 عددی اچار یکسر تخت یکسر رینگی کد 012
مجموعه 12 عددی اچار یکسر تخت یکسر رینگی کد 012
۱۰۸,۰۰۰
٪۸
۹۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114793773.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پیچ گوشتی مدل a8

پیچ گوشتی مدل a8
پیچ گوشتی مدل a8
۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110935295.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

قیچی باغبانی نووا مدل NTS 2311

قیچی باغبانی نووا مدل NTS 2311
قیچی باغبانی نووا مدل NTS 2311
۲۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d6209168a42f91e462c6c335829928b87305ab0c_1597055253.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

میخ کوب و منگنه کوب برقی المکس مدل S.G 502

میخ کوب و منگنه کوب برقی المکس مدل S.G 502
میخ کوب و منگنه کوب برقی المکس مدل S.G 502
۸۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d93ee400f53bf8c0a5107c9c273f9e6c0feefc49.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سری پیچ گوشتی ای زد دی مدل E233 کد 02

سری پیچ گوشتی ای زد دی مدل E233 کد 02
سری پیچ گوشتی ای زد دی مدل E233 کد 02
۱۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bd3afdd306b76fa71f1e565c1cce6aeadf70e94d_1594305632.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مجموعه 24 عددی آچار بکس هنس مدل 4624-6MT

مجموعه 24 عددی آچار بکس هنس مدل 4624-6MT
مجموعه 24 عددی آچار بکس هنس مدل 4624-6MT
۱,۵۱۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112481674.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مجموعه 12 عددی آچار بکس مدل 1/2

مجموعه 12 عددی آچار بکس مدل 1/2
مجموعه 12 عددی آچار بکس مدل 1/2
۲۷۳,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119219156.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سرپیک شعله افکن آویژه صنعت کد AS-T99

سرپیک شعله افکن آویژه صنعت کد AS-T99
سرپیک شعله افکن آویژه صنعت کد AS-T99
۶۷,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1332310.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مجموعه 25 عددی سری پیچ گوشتی و آچار پاورست مدل TH1025

مجموعه 25 عددی سری پیچ گوشتی و آچار پاورست مدل TH1025
مجموعه 25 عددی سری پیچ گوشتی و آچار پاورست مدل TH1025
۱۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d25f092e58af2a92aba4f8e78b8226a9941fb313_1594196151.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مجموعه 61 عددی ابزار اسرانوی مدل A1-DX061

مجموعه 61 عددی ابزار اسرانوی مدل A1-DX061
مجموعه 61 عددی ابزار اسرانوی مدل A1-DX061
۱,۳۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4083732.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مجموعه 40 عددی آچار و سری بکس کد 96

مجموعه 40 عددی آچار و سری بکس کد 96
مجموعه 40 عددی آچار و سری بکس کد 96
۵۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5493138.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اسپری روان کننده اوکی مدل WD-40 حجم 450 میلی لیتر

اسپری روان کننده اوکی مدل WD-40 حجم 450 میلی لیتر
اسپری روان کننده اوکی مدل WD-40 حجم 450 میلی لیتر
۱۵,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113320510.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فرغون ایران دیزل مدل sa200

فرغون ایران دیزل مدل sa200
فرغون ایران دیزل مدل sa200
۹۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/309460.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

منگنه کوب نووا مدل NTS 1170

منگنه کوب نووا مدل NTS 1170
منگنه کوب نووا مدل NTS 1170
۲۵۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/70dba49ad3f69d0ad4cfc8772555af9799e2af31_1597491133.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بیل باغبانی مدل KZ2050-E

بیل باغبانی مدل KZ2050-E
بیل باغبانی مدل KZ2050-E
۳۳۵,۰۰۰
٪۱۷
۲۷۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113646126.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کاتر AF.T کد CT100

کاتر AF.T کد CT100
کاتر AF.T کد CT100
۱۴,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/242247.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مجموعه 32 عددی پیچ گوشتی موبایلی Hoshe مدل JK-6032D

مجموعه 32 عددی پیچ گوشتی موبایلی Hoshe مدل JK-6032D
مجموعه 32 عددی پیچ گوشتی موبایلی Hoshe مدل JK-6032D
۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5038499.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مجموعه 190 عددی ابزار مدل AH190

مجموعه 190 عددی ابزار مدل AH190
مجموعه 190 عددی ابزار مدل AH190
۱۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120583846.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مجموعه 8 عددی آلن سوپرتولز مدل ST08

مجموعه 8 عددی آلن سوپرتولز مدل ST08
مجموعه 8 عددی آلن سوپرتولز مدل ST08
۱۷,۷۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3bb49d8ee45f7eb8d59172781ad304a18df844f5_1609062024.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مجموعه 24 عددی آچار و سری بکس کینگ کد 24CHV

مجموعه 24 عددی آچار و سری بکس کینگ کد 24CHV
مجموعه 24 عددی آچار و سری بکس کینگ کد 24CHV
۹۲۰,۰۰۰
٪۲
۹۰۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3698667.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

رابط انعطاف پذیر دریل اورلیش مدل A10

رابط انعطاف پذیر دریل اورلیش مدل A10
رابط انعطاف پذیر دریل اورلیش مدل A10
۳۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/30674.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مجموعه میز و ابزار 132 عددی مانسمان مدل 28280

مجموعه میز و ابزار 132 عددی مانسمان مدل 28280
مجموعه میز و ابزار 132 عددی مانسمان مدل 28280
۴,۹۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112290993.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

فازمتر رونیکس مدل RH2714

فازمتر رونیکس مدل RH2714
فازمتر رونیکس مدل RH2714
۱۷,۱۰۰ تومان